Jak przygotować materiał do Kuriera UEK?

Wskazówki dotyczące przygotowania i publikacji artykułów w Kurierze UEK

1.Przygotowanie materiałów:

1)Teksty:

 • plik tekstowy w formacie .doc;
 • optymalna długość tekstu do publikacji:

- tytuł: ok. 50 znaków*;

- lead: 250-300 znaków*;

- tekst (opcje do wyboru):

- ok. 4 100 znaków* - bez zdjęcia;
- ok. 10 400 znaków* - bez zdjęcia;
- ok. 1 400 znaków* + 1 zdjęcie;
- ok. 2 700 znaków* + 1 zdjęcie;
- ok. 5 000 znaków* + 2 zdjęcia;
- ok. 7 700 znaków* + 2 zdjęcia.

* ze spacjami

Teksty przekraczające maksymalną objętość będą odsyłane do Autorów z prośbą o skrócenie.

 • font (czcionka) wielkości 12 punktów, krój Times New Roman;
 • wcięcie akapitowe 0,5 cm;
 • bez dzielenia wyrazów (zarówno automatycznego, jak i ręcznego);
 • interlinia 1,5 wiersza;
 • marginesy standardowe, ok. 2,5 cm z każdej strony;
 • ujednolicony zapis tytułów, śródtytułów, przypisów, bibliografii i cytatów;
 • nie należy ingerować w szerokość znaków i odstępy międzyliterowe, a także wprowadzać tzw. „spacji niedzielącej" lub wymuszonego podziału wersów;
 • jeśli w artykule występują znaki specjalne (np. litery alfabetów niełacińskich
  lub alfabetu fonetycznego, specjalistyczne znaki matematyczne, itp.), należy wstawiać je z zasobów fontu Times New Roman.

2)Zdjęcia/logo/wykresy/inne grafiki:

 • nie więcej niż 2-3 do jednego tekstu;
 • o możliwie najwyższej rozdzielczości (małe zdjęcia min. 1 MB, duże - min. 1,5 MB);
 • w formacie .jpg;
 • autorzy przesyłający zdjęcia do publikacji zobowiązują się do opisania ich wg poniższego schematu:

- imię i nazwisko autora fotografii;
- lista osób znajdujących się na zdjęciu/opis wydarzenia.

UWAGA: nie wysyłamy zdjęć/logo/innych grafik wklejonych do pliku Word. Mają one wówczas zbyt małą rozdzielczość i nie nadają się do publikacji.

2.Przesłanie przez Autora tekstu do Redakcji jest traktowane jednocześnie jako akceptacja poniższych warunków:

1) Redakcja zastrzega sobie prawo do:

 • zwrotu materiałów niekompletnych;
 • opublikowania materiałów przesłanych po terminie w kolejnym numerze Kuriera;
 • korekty przysłanych tekstów, zwłaszcza pod względem poprawności językowej, logicznej i stylistycznej;
 • nieopublikowania nadesłanego materiału;
 • odstępstw od wskazówek dotyczących przygotowania artykułów do publikacji.

2) Autor ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za treści zawarte w materiale
oraz przesłane zdjęcia/logo/wykresy/inne grafiki. Redakcja nie dokonuje merytorycznej ingerencji w nadesłany tekst.