Godło Polski

Spotkanie inaugurujące projekt TASK4ISI

Aktualności
2024-07-01

Spotkanie inaugurujące projekt TASK4ISI

Projekt TASK4ISI (Transnational Action to Advance Skills and Competences for Inclusive Entrepreneurship and Social Innovation) został oficjalnie zainaugurowany spotkaniem, które odbyło się w dniach 24-25 czerwca 2024 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. To ważne wydarzenie zgromadziło partnerów projektu i ekspertów z całej Europy. Zorganizowane zostało, aby omówić cele projektu, metodologię i przewidywane wyniki.

Spotkanie otworzył prof. Paweł Lula, Prorektor ds. nauki UEK, a prof. Marek Ćwiklicki (koordynator projektu) oraz dr Magdalena Zajączkowska (kierowniczka projektu) przedstawili cele, plan oraz harmonogram prac. W spotkaniu inauguracyjnym uczestniczyła także Jana Habjan Coudore, Programme Officer z Interreg Central Europe. W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie projektu TASK4ISI w kontekście szerszych celów programu Interreg Central Europe. Zwróciła również uwagę na potencjał projektu w zakresie wspierania przedsiębiorczości włączającej i innowacji społecznych, podkreślając wartość współpracy transnarodowej w stawianiu czoła współczesnym wyzwaniom. Przedstawiła swoje spostrzeżenia na temat strategicznego dostosowania TASK4ISI do ogólnych celów programu Interreg Central Europe, podkreślając znaczenie projektu i wspólnych wysiłków dla wywołania głębokiej zmiany społecznej.

Projekt TASK4ISI to wspólne przedsięwzięcie dziesięciu partnerów z sześciu krajów, z których każdy odgrywa znaczącą rolę w osiąganiu celów projektu. W skład konsorcjum wchodzą:

  • Polska: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, który kieruje projektem oraz odpowiada za działania związane m.in. z opracowaniem programów szkoleniowych dla podmiotów defaworyzowanych.
  • Austria: Centre for Social Innovation (ZSI), które uczestniczy między innymi w procesie wzajemnej oceny, przyglądając się regionalnym programom umiejętności biznesowych.
  • Chorwacja: Public Institution RERA for Coordination and Development of Split Dalmatia County (PI RERA S.D.) odpowiedzialna za zdefiniowanie wspólnego programu strategicznego i lokalnych planów działania TASK4ISI, oraz CEDRA Split, która zajmuje się także aktywnościami związanymi z komunikacją.
  • Niemcy: Culture Goes Europe (CGE e.V.) i Plattform e.V. odgrywają kluczową rolę w różnych aspektach projektu, w tym w prowadzeniu pilotażu mającego na celu testowanie i walidację programów umiejętności biznesowych i programu sieciowania partnerów biznesowych.
  • Węgry: Hungarian Economic Development Agency (MGFÜ), skupiająca się na tworzeniu i prowadzeniu ośrodków włączających i zrównoważonych innowacji (ISIHUB) oraz IMPACT HUB, zaangażowany w tworzenie Transnarodowej Sieci ISIHUB (TNISIHUB).
  • Włochy: O.P.E.N. Network i Municipality of San Mauro Pascoli (MoSMP), które również odrywają kluczową rolę w pilotażu opracowanych programów szkoleń.

Program spotkania był kompleksowy i obejmował istotne tematy, takie jak prezentacje partnerów mające na celu wspieranie współpracy, szczegółowe dyskusje na temat procesów zarządzania projektem oraz konkretne sesje poświęcone poszczególnym zadaniom skupiającym się na tworzeniu, integracji i ulepszaniu ram przedsiębiorczości włączającej.

Projekt TASK4ISI, finansowany w ramach programu Interreg Central Europe na lata 2021-2027, ma na celu wspieranie przedsiębiorczości włączającej i innowacji społecznych w wielu krajach poprzez wspólne wysiłki i dzielenie się wiedzą specjalistyczną. Spotkanie inaugurujące zapoczątkowało podróż w kierunku osiągnięcia tych ambitnych celów, tworząc mocne podstawy dla przyszłych działań w ramach projektu.