Akredytacja EPAS przyznana dla Programu Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK

Aktualności
2020-03-05

Akredytacja EPAS przyznana dla Programu Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK

Celem akredytacji EPAS przyznawanej przez EFMD (European Foundation for Management Development) jest wyłonienie czołowych programów MBA w Europie i na świecie. Jest ona potwierdzeniem najwyższej, międzynarodowej jakości realizowanych studiów.

Z ogromną satysfakcją informuję, iż Rada Akredytacyjna EPAS na wczorajszym posiedzeniu podjęła decyzję o przyznaniu 3-letniej akredytacji dla Programu Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK.

Zespół audytorów EPAS kontrolujący Szkołę we wrześniu 2019 roku oraz Rada Akredytacyjna EPAS podkreślili wysokie międzynarodowe standardy Programu Executive MBA oraz znakomitą współpracę z biznesem.  

Uzyskana akredytacja jest dowodem na to, że Krakowska Szkoła Biznesu UEK właściwie dostosowała Program Executive MBA do potrzeb otoczenia biznesowego, co jest niezmiernie istotne w przypadku studiów rozwijających kompetencje menedżerskie.

Krakowska Szkoła Biznesu UEK znalazła się w elitarnym gronie instytucji, których programy posiadają już tę prestiżową akredytację. Na świecie może poszczycić się nią jedynie 115 programów.

W Polsce studia Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK są drugim programem menedżerskim, który uzyskał akredytację EPAS.

Dla mnie oraz zespołu Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK akredytacja zawsze była istotnym elementem długoterminowej strategii Szkoły. Nie była jednak celem samym w sobie, a przede wszystkim narzędziem w podnoszeniu jakości oferowanych programów MBA, studiów podyplomowych oraz rozwoju instytucjonalnego.

Od pierwszej próby uzyskania akredytacji zagranicznej w 2013 roku upłynęło 6 lat. Pierwsza wizyta Zespołu Audytorów (Peer Review Visit) i późniejszy raport EFMD został uznany przez Szkołę jako cenna diagnoza mocnych i słabych stron Programu Executive MBA oraz wskazanie obszarów wymagających niezbędnej korekty do uzyskania akredytacji EPAS w przyszłości.

Działania podjęte przez kierowaną przeze mnie jednostkę w latach 2014–2019 znacznie wzmocniły pozycję Szkoły w regionie oraz zacieśniły współpracę z przedstawicielami otoczenia biznesowego. KSB UEK na nowo zdefiniowała swoją misję i wizję zgodne z wiodącymi wartościami Szkoły: odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju, partnerstwa, koncentracji na studentach, rzetelności i transparentności.

W tym czasie Szkoła opracowała międzynarodową strategię na lata 2017–2022, która stanowi szczegółową mapę drogowa z jasno określonymi celami, kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI) oraz kamieniami milowymi.

Zarządzanie Szkołą zostało otwarte dla zewnętrznych interesariuszy poprzez utworzenie Międzynarodowej Rady Szkoły, w której zasiadają Dziekani i Dyrektorzy Zarządzający zagranicznych uczelni oraz szkół biznesu, jak również praktycy biznesu.

KSB UEK wdrożyła również całościowy system zapewniania i poprawy jakości kształcenia (Quality Assurance & Enhancement System) dla oceny standardów na poziomie międzynarodowym. Wprowadzono funkcję dyrektorów merytorycznych oraz komitety doradcze programów składające się z kluczowych interesariuszy: przedstawicieli studentów, praktyków biznesu i wykładowców. Utworzono system kontroli założonych efektów uczenia się (Student Performance Tracking System). Nowe ciała doradcze oraz nowe procesy wewnętrznego rocznego przeglądu programów i ich stałe monitorowanie znacznie poprawiły zarządzanie studiami.

Szkoła czerpie korzyści ze współpracy z uczelniami zagranicznymi oraz akredytowanymi szkołami biznesu uznanymi na arenie międzynarodowej. Dzięki profesjonalnej kadrze krajowej i zagranicznej, wykładowcom akademickim wspieranym przez praktyków biznesu, Szkoła  realizuje wysokiej jakości programy zgodnie z międzynarodowymi standardami dla satysfakcji jej uczestników.

Uzyskanie akredytacji EPAS to wyraz zaangażowania wszystkich interesariuszy programu, ale również odzwierciedlenie zobowiązania Szkoły do ciągłego doskonalenia. Akredytacja podnosi rangę i prestiż w środowisku międzynarodowym nie tylko KSB UEK, ale przede wszystkim naszego Uniwersytetu.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Państwu zaangażowanym w proces akredytacji Programu Executive MBA. Jest to ogromny sukces zespołu Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, ale również wszystkich osób, które wspierały Szkołę w tym przedsięwzięciu.

Z wyrazami szacunku,

prof. UEK dr hab. Piotr Buła

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 8 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 2 miesiące temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności 2 miesiące temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 4 miesiące temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 8 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Wydarzenia miesiąc temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności 2 miesiące temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności miesiąc temu

Zmarła prof. dr hab. Renata Oczkowska

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że 7 lipca 2020 roku zmarła prof. dr hab. Renata Oczkowska, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Pracy, Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Aktualności 6 miesięcy temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Aktualności 7 miesięcy temu

Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniach 4-6 grudnia br. w Karpaczu miał miejsce XI Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednym z punktów wydarzenia było Walne Zgromadzenia Izby, podczas którego podjęta została uchwała o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego” prof. UEK dr. hab. Marcinowi Gębarowskiemu z Katedry Zarządzania Procesowego.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe miesiąc temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe miesiąc temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe 5 miesięcy temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

Doniesienia naukowe 6 miesięcy temu

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.