Jubileusz 80-lecia urodzin prof. dr. hab. Zygmunta Szymli

Aktualności
2020-06-29
lubie to symbol 0 udostepnij symbol 0

Jubileusz 80-lecia urodzin prof. dr. hab. Zygmunta Szymli

26 czerwca 2020 r. obchodziliśmy w naszej Uczelni jubileusz 80-lecia urodzin profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Zygmunta Szymli.

Jubileusz 80-lecia prof. dr. hab. Zygmunta Szymli

W uroczystościach które odbyły się w Sali Senackiej udział wzięli: JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego – Prof. Andrzej Chochół, Rektor Elekt, Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Prof. Stanisław Mazur, Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich Prof. Aleksander Noworól, Kierownicy zaprzyjaźnionych Katedr, Wychowankowie, Przyjaciele, Współpracownicy. Liczne życzenia i noty oraz listy gratulacyjne poprzedzone były gratulacjami władz uczelnianych oraz prezentacją sylwetki przez Prof. Tadeusza Kudłacza.

Jubileusz 80-lecia prof. dr. hab. Zygmunta Szymli
Jubileusz 80-lecia prof. dr. hab. Zygmunta Szymli

Jubilat, Profesor Zygmunt Szymla jest człowiekiem darzonym powszechną estymą, estymą nie tylko w środowisku naukowym, środowisku kadry akademickiej, ale w każdym środowisku, w którym się znalazł, do którego przynależy: a więc kolegów ze studiów, swoich studentów wychowanków, kręgów towarzyskich. Niewątpliwie czynnikiem bardzo ważnym wysokiego Jego autorytetu, poważania, szacunku w środowisku, są osiągnięcia naukowo-badawcze. Profesor Zygmunt Szymla swoją aktywnością naukowo-badawczą wnosi ważny wkład w rozwój polskiej regionalistyki, stanowi o mocnej stronie krakowskiego środowiska badań regionalnych. Jest wysoce rozpoznawalnym, często cytowanym autorem prac na temat struktur przemysłu w układach terytorialnych, roli sektora przedsiębiorstw w rozwoju jednostek terytorialnych w różnych skalach przestrzennych, determinant rozwoju regionów, jest autorem wielu ekspertyz i raportów ukierunkowanych na rozwój terytorialny.

W opinii prezentującego sylwetkę Jubilata – Prof. T. Kudłacza na szczególne podkreślenie zasługują opracowania eksperckie realizowane w początkach polskiej transformacji systemowej. W wielu z nich podejmowana był pionierska – jak na ówczesne czasy w Polsce – problematyka. Jako przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Jubilat jest godnym kontynuatorem badań prowadzonych przez znanych profesorów naszej Uczelni, takich jak Profesor Antoni Fajferek, a także nieżyjących już, Profesor Jerzy Kruczała, Profesor Julian Rejduch, czy Profesor Stanisław Wacławowicz.

Jubileusz 80-lecia prof. dr. hab. Zygmunta Szymli

Znaczące są zasługi Profesora Zygmunta Szymli na gruncie dydaktyki. Swoją aktywność dydaktyczną prowadzi od początku swojej pracy w naszej Uczelni, ciesząc się wśród studentów opinią rzetelnego wykładowcy i promotora prac dyplomowych, ale jednocześnie przyjaznego i otwartego na postulaty słuchaczy. W realizowanej dydaktyce Profesora spełniana jest fundamentalna zasada mówiącą, że wykłady prowadzone w szkole wyższej powinny wyrastać z autorskiej aktywności badawczej i publikowanych książek. Prowadzone przedmioty wykładowe mają swoje odzwierciedlenie w realizowanych badaniach naukowych, których wyniki dokumentowane są szeregiem publikacji. Obok całej rzeszy wypromowanych dyplomantów, najpierw jednolitych studiów magisterskich, a później studiów pierwszego i drugiego stopnia, Profesor Zygmunt Szymla był promotorem, kończących się pełnym sukcesem, siedmiu przewodów doktorskich. Doktoraty, to nie jedyny wkład Profesora w rozwój wysoko kwalifikowanych kadr naukowych. Był bowiem często powoływanym recenzentem przewodów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich.

Duże są osiągnięcia organizacyjne Jubilata na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego, a wcześniej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Profesor Zygmunt Szymla pełnił funkcję Prodziekana na Wydziale Ekonomiki Produkcji w latach 1978-1981, zaś w latach 1981-1987 funkcję Prorektora do spraw nauczania. W latach 1995-2005 był kierownikiem Studium Doktoranckiego. Nieprzerwalnie w latach 1981-2005, a więc przez sześć kadencji, był członkiem Senatu Akademii Ekonomicznej.

Jubileusz 80-lecia prof. dr. hab. Zygmunta Szymli

Dla kadry naukowo-dydaktycznej obecnych dwóch Katedr, tj.: Katedry Gospodarki Przestrzennej i Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej najważniejszymi funkcjami Profesora Zygmunta Szymli było kierownictwo nowo utworzonej w 1993 roku Katedry, której spuściznę przejęły obecnie wspominane dwie jednostki. W 1993 roku z ówczesnej Katedry Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej funkcjonującej na Wydziale Ekonomiki Produkcji wydzieliła się Katedra Gospodarki Regionalnej (jako jedna z dwóch), która z kilkoma innymi katedrami Uczelni współtworzyła nowo organizowany Wydział Finansów. Profesor Zygmunt Szymla był twórcą wspominanej Katedry i jej kierownikiem, a przede wszystkim – co zasługuje na szczególne podkreślenie - pomysłodawcą i organizatorem unikalnego na ówczesne czasy kierunku studiów Gospodarka przestrzenna; kierunku, który – okazał się wyborem dobrym, przygotowując wysokokwalifikowane, potrzebne naszej gospodarce kadry zarządzania zagospodarowaniem przestrzennym. Profesor Zygmunt Szymla wykazał się bardzo dobrym wyczuciem potrzeb, ale i również wystarczającą odwagą, aby kierunek uruchomić, za co w imieniu kadry obydwóch Katedr: Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, a także w imieniu zadowolonych z wykształcenia setek już absolwentów jesteśmy wdzięczni za ówczesną decyzję.

Ważną aktywnością Dostojnego Jubilata jest jego doświadczenie w kontaktach z praktyką. Przez 15 lat Profesor Zygmunt Szymla był głównym specjalistą, formalnie w organach centralnych rządu. W latach 1987 do 1989 w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów; w latach 1989-1997 w Centralnym Urzędzie Planowania; w latach 1997-2003 w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Był to okres, gdzie dopiero zaczęła się kształtować nowoczesna, na wzór państw o ugruntowanej demokracji, polityka regionalna i polityka przestrzenna - okres dużych problemów rozwoju w układach terytorialnych. Jednym z największych jego przejawów był głęboki kryzys miast zdominowanych dużym zakładem pracy. Dotyczyło to wielu miast Polski południowej. Profesor uczestniczył w szeregu ekspertyz i raportów badawczych, którymi kierował lub był współautorem, i które dotyczyły właśnie, ówczesnych trudnych problemów rozwoju Makroregionu Południowo-Wschodniego. Wiele z nich – z uwagi na czas ich realizacji (początki transformacji) – podejmowały pionierską, w ówczesnych polskich warunkach, tematykę.

Pan Profesor Zygmunt Szymla jest powszechnie lubianą osobą. Dostojny Jubilat ma w sobie coś, czym ujmuje wszystkich: ciepłym, serdecznym podejściem do każdego, szczerością i życzliwością, wsparciem pełnym optymizmu, dystansem do rzeczy mniej ważnych. Składamy Panu Profesorowi gratulacje z okazji pięknego Jubileuszu oraz najserdeczniejsze życzenia dalszej owocnej aktywności naukowej i dydaktycznej, a nade wszystko dobrego zdrowia przez kolejne dekady lat.

Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz wraz ze Współpracownikami

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 7 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności miesiąc temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności miesiąc temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 3 miesiące temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 7 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Wydarzenia 20 dni temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności miesiąc temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności 5 miesięcy temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Aktualności 6 miesięcy temu

Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniach 4-6 grudnia br. w Karpaczu miał miejsce XI Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednym z punktów wydarzenia było Walne Zgromadzenia Izby, podczas którego podjęta została uchwała o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego” prof. UEK dr. hab. Marcinowi Gębarowskiemu z Katedry Zarządzania Procesowego.

Wydarzenia 4 miesiące temu

ODWOŁANY Dzień Otwarty

Mając na uwadze zdrowie uczestników Dnia Otwartego UEK informujemy, że decyzją Władz Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wydarzenie zaplanowane na dzień 20.03.2020 zostaje odwołane. Decyzja została podjęta na podstawie stanowiska Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z 2 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 11 dni temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe 20 dni temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe 4 miesiące temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

Doniesienia naukowe 5 miesięcy temu

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.