Podpisanie Karty Różnorodności

Aktualności
2019-05-29

Podpisanie Karty Różnorodności

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 22 maja 2019 roku przystąpił do podpisania Karty Różnorodności. Symboliczny podpis na Karcie został złożony przez prof. dr hab. Janinę Filek Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy.

Karta Różnorodności to europejska inicjatywa na rzecz promocji i rozpowszechniania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów i otoczenie społeczne w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Podpisanie Karty Różnorodności przez prof. dr hab. Janinę Filek Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy UEK

Polska Karta Różnorodności należy do Europejskiej Platformy Kart Różnorodności przy Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, dzięki czemu istnieje możliwość regularnych spotkań, czerpania z wiedzy i doświadczeń oraz poznawania dobrych praktyk organizacji z wszystkich krajów, w których działają karty Różnorodności.

Treść Karty Różnorodności

Na Uniwersytecie Ekonomicznym regularnie prowadzone są działania, w ramach których propaguje się równe traktowanie. Od października 2008 r. w UEK funkcjonuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, działające na rzecz zwiększania dostępności Uczelni dla osób niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest udzielanie pomocy i wsparcia studentom i pracownikom niepełnosprawnym zarówno w sprawach związanych z kształceniem, jak i integracją w środowisku akademickim. Biuro zajmuje się również organizacją zajęć sportowych, obozów integracyjno-adaptacyjnych, Krakowskich Dni Integracji oraz współredagowaniem Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych. Od 2014 w UEK funkcjonuje Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Społeczną odpowiedzialność uniwersytetu rozumiemy jako dobrowolne przyjęcie na siebie zobowiązań społecznych, wybiegających poza obowiązki wynikające z przepisów prawa, większe otwarcie się na wszystkich interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, jak i środowisko naturalne w celu lepszego kształtowania postawy obywatelskiej studentów oraz zwiększenia oddziaływania uczelni na kształt i charakter rozwoju społecznego. W 2018 r. Katedra Filozofii zorganizowała ogólnopolską konferencję pt. „Kobieta XXI wieku”, która stała się początkiem dyskusji na temat równości kobiet i mężczyzn w przestrzeni społecznej.

Wykład w ramach spotkania Kobieta w świecie biznesu

Planowany jest także szereg innych działań, prowadzących do promocji kwestii równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Aktualnie UEK ubiega się o uzyskanie loga HR Excellence in Research. Wyróżnienie to nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom skutecznie wdrażającym strategię na rzecz stworzenia pracownikom naukowym optymalnych warunków pracy i rozwoju kariery (The Human Resources Strategy for Researchers). Podstawę wspomnianej strategii stanowi 40 zasad zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. W 2018 UEK został członkiem międzynarodowego Konsorcjum składającego się z sześciu europejskich uniwersytetów, które to w kwietniu 2019 r. złożyło projekt o nazwie „Gender and Equality at Science” (GEQUS). Dotyczy on zwiększenia udziału kobiet w nauce, a jego celem jest promowanie równości płci i zwiększania różnorodności w szkolnictwie wyższym. Projekt oczekuje na akceptację UE.

O autorze

Redakcja uniwersytetu ekonomicznego