Podpisanie Karty Różnorodności

Aktualności
2019-05-29
lubie to symbol 0 udostepnij symbol 0

Podpisanie Karty Różnorodności

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 22 maja 2019 roku przystąpił do podpisania Karty Różnorodności. Symboliczny podpis na Karcie został złożony przez prof. dr hab. Janinę Filek Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy.

Karta Różnorodności to europejska inicjatywa na rzecz promocji i rozpowszechniania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów i otoczenie społeczne w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Podpisanie Karty Różnorodności przez prof. dr hab. Janinę Filek Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy UEK

Polska Karta Różnorodności należy do Europejskiej Platformy Kart Różnorodności przy Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, dzięki czemu istnieje możliwość regularnych spotkań, czerpania z wiedzy i doświadczeń oraz poznawania dobrych praktyk organizacji z wszystkich krajów, w których działają karty Różnorodności.

Treść Karty Różnorodności

Na Uniwersytecie Ekonomicznym regularnie prowadzone są działania, w ramach których propaguje się równe traktowanie. Od października 2008 r. w UEK funkcjonuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, działające na rzecz zwiększania dostępności Uczelni dla osób niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest udzielanie pomocy i wsparcia studentom i pracownikom niepełnosprawnym zarówno w sprawach związanych z kształceniem, jak i integracją w środowisku akademickim. Biuro zajmuje się również organizacją zajęć sportowych, obozów integracyjno-adaptacyjnych, Krakowskich Dni Integracji oraz współredagowaniem Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych. Od 2014 w UEK funkcjonuje Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Społeczną odpowiedzialność uniwersytetu rozumiemy jako dobrowolne przyjęcie na siebie zobowiązań społecznych, wybiegających poza obowiązki wynikające z przepisów prawa, większe otwarcie się na wszystkich interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, jak i środowisko naturalne w celu lepszego kształtowania postawy obywatelskiej studentów oraz zwiększenia oddziaływania uczelni na kształt i charakter rozwoju społecznego. W 2018 r. Katedra Filozofii zorganizowała ogólnopolską konferencję pt. „Kobieta XXI wieku”, która stała się początkiem dyskusji na temat równości kobiet i mężczyzn w przestrzeni społecznej.

Wykład w ramach spotkania Kobieta w świecie biznesu

Planowany jest także szereg innych działań, prowadzących do promocji kwestii równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Aktualnie UEK ubiega się o uzyskanie loga HR Excellence in Research. Wyróżnienie to nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom skutecznie wdrażającym strategię na rzecz stworzenia pracownikom naukowym optymalnych warunków pracy i rozwoju kariery (The Human Resources Strategy for Researchers). Podstawę wspomnianej strategii stanowi 40 zasad zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. W 2018 UEK został członkiem międzynarodowego Konsorcjum składającego się z sześciu europejskich uniwersytetów, które to w kwietniu 2019 r. złożyło projekt o nazwie „Gender and Equality at Science” (GEQUS). Dotyczy on zwiększenia udziału kobiet w nauce, a jego celem jest promowanie równości płci i zwiększania różnorodności w szkolnictwie wyższym. Projekt oczekuje na akceptację UE.

O autorze

Redakcja uniwersytetu ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 7 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności miesiąc temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności miesiąc temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 3 miesiące temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 7 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Wydarzenia 20 dni temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności miesiąc temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności 5 miesięcy temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Aktualności 6 miesięcy temu

Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniach 4-6 grudnia br. w Karpaczu miał miejsce XI Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednym z punktów wydarzenia było Walne Zgromadzenia Izby, podczas którego podjęta została uchwała o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego” prof. UEK dr. hab. Marcinowi Gębarowskiemu z Katedry Zarządzania Procesowego.

Wydarzenia 4 miesiące temu

ODWOŁANY Dzień Otwarty

Mając na uwadze zdrowie uczestników Dnia Otwartego UEK informujemy, że decyzją Władz Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wydarzenie zaplanowane na dzień 20.03.2020 zostaje odwołane. Decyzja została podjęta na podstawie stanowiska Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z 2 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 11 dni temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe 20 dni temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe 4 miesiące temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

Doniesienia naukowe 5 miesięcy temu

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.