Podpisanie Karty Różnorodności

Aktualności
2019-05-29

Podpisanie Karty Różnorodności

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 22 maja 2019 roku przystąpił do podpisania Karty Różnorodności. Symboliczny podpis na Karcie został złożony przez prof. dr hab. Janinę Filek Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy.

Karta Różnorodności to europejska inicjatywa na rzecz promocji i rozpowszechniania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów i otoczenie społeczne w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Podpisanie Karty Różnorodności przez prof. dr hab. Janinę Filek Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy UEK

Polska Karta Różnorodności należy do Europejskiej Platformy Kart Różnorodności przy Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, dzięki czemu istnieje możliwość regularnych spotkań, czerpania z wiedzy i doświadczeń oraz poznawania dobrych praktyk organizacji z wszystkich krajów, w których działają karty Różnorodności.

Treść Karty Różnorodności

Na Uniwersytecie Ekonomicznym regularnie prowadzone są działania, w ramach których propaguje się równe traktowanie. Od października 2008 r. w UEK funkcjonuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, działające na rzecz zwiększania dostępności Uczelni dla osób niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest udzielanie pomocy i wsparcia studentom i pracownikom niepełnosprawnym zarówno w sprawach związanych z kształceniem, jak i integracją w środowisku akademickim. Biuro zajmuje się również organizacją zajęć sportowych, obozów integracyjno-adaptacyjnych, Krakowskich Dni Integracji oraz współredagowaniem Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych. Od 2014 w UEK funkcjonuje Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Społeczną odpowiedzialność uniwersytetu rozumiemy jako dobrowolne przyjęcie na siebie zobowiązań społecznych, wybiegających poza obowiązki wynikające z przepisów prawa, większe otwarcie się na wszystkich interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, jak i środowisko naturalne w celu lepszego kształtowania postawy obywatelskiej studentów oraz zwiększenia oddziaływania uczelni na kształt i charakter rozwoju społecznego. W 2018 r. Katedra Filozofii zorganizowała ogólnopolską konferencję pt. „Kobieta XXI wieku”, która stała się początkiem dyskusji na temat równości kobiet i mężczyzn w przestrzeni społecznej.

Wykład w ramach spotkania Kobieta w świecie biznesu

Planowany jest także szereg innych działań, prowadzących do promocji kwestii równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Aktualnie UEK ubiega się o uzyskanie loga HR Excellence in Research. Wyróżnienie to nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom skutecznie wdrażającym strategię na rzecz stworzenia pracownikom naukowym optymalnych warunków pracy i rozwoju kariery (The Human Resources Strategy for Researchers). Podstawę wspomnianej strategii stanowi 40 zasad zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. W 2018 UEK został członkiem międzynarodowego Konsorcjum składającego się z sześciu europejskich uniwersytetów, które to w kwietniu 2019 r. złożyło projekt o nazwie „Gender and Equality at Science” (GEQUS). Dotyczy on zwiększenia udziału kobiet w nauce, a jego celem jest promowanie równości płci i zwiększania różnorodności w szkolnictwie wyższym. Projekt oczekuje na akceptację UE.

O autorze

Redakcja uniwersytetu ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 10 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 4 miesiące temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności 4 miesiące temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 6 miesięcy temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 10 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Aktualności 2 dni temu

Nowi dyrektorzy Instytutów

Dziś, 28 września 2020 r., z rąk JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK, powołania otrzymali nowi dyrektorzy instytutów funkcjonujących w naszej Uczelni:

Wydarzenia 3 miesiące temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności 4 miesiące temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Aktualności 2 miesiące temu

Zmarła prof. dr hab. Renata Oczkowska

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że 7 lipca 2020 roku zmarła prof. dr hab. Renata Oczkowska, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Pracy, Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Aktualności 8 miesięcy temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 22 dni temu

UEK koordynatorem międzynarodowego projektu

Projekt „Teaching Digital Entrepreneurship” złożony przez międzynarodowe konsorcjum otrzymał finansowanie w ramach programu Erasmus+ partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Głównym celem projektu jest umożliwienie rozwoju oferty dydaktycznej nauczania przedsiębiorczości w epoce cyfrowej.

Doniesienia naukowe 3 miesiące temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe 3 miesiące temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doniesienia naukowe 7 miesięcy temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.