Wybór członków I Rady Uczelni

Aktualności
2019-06-03

Wybór członków I Rady Uczelni

Miło nam poinformować, że 15 kwietnia br. podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wybrano członków I Rady Uczelni - organu wprowadzonego przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Członkami I Rady Uczelni spośród Społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zostali:

prof. dr hab. Jan W. Wiktor – Kierownik Katedry Marketingu. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach komunikacji marketingowej, marketingu międzynarodowego, euro-marketingu i rynku Unii Europejskiej. Przewodniczący Rady Programowej Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK (2008-2016), członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN i Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki.

prof. UEK dr hab. Piotr Małecki – Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, Kierownik Zakładu Ekonomiki Ochrony Środowiska. Studiował na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka. Autor 85 publikacji naukowych i 75 prac naukowo-badawczych.

mgr inż. Halina Nosal – Kierownik Dziekanatu Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem.

Natomiast spoza Społeczności naszej Uczelni zostali wybrani:

mgr Piotr Ziętara – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 2001 roku. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, metod i technik zarządzania procesowego. Ukończył studia MBA in Public Management organizowane przy Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

ks. abp dr hab. Grzegorz Ryś – Metropolita Łódzki od 2017 roku. Naukowiec specjalizujący się w dziedzinie historii Kościoła, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w latach 2007–2011, biskup pomocniczy krakowski w latach 2011–2017, pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

mgr Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu Banku ING Bank Śląski S.A. Z ING Bankiem Śląskim i ING związany jest od początku lat 90. Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH), gdzie w latach osiemdziesiątych był pracownikiem naukowym.

Ponadto członkiem Rady, zgodnie z obowiązującymi przepisami została Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UEK pani Magdalena Graca.

29 kwietnia br. Uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przewodniczącym I Rady Uczelni został mgr Piotr Ziętara.

Do zadań I Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zgodnie z Ustawą należy:

  1. opiniowanie projektu strategii uczelni;
  2. opiniowanie projektu nowego statutu;
  3. monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
  4. monitorowanie zarządzania uczelnią;
  5. wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu ich przez senat;
  6. opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
  7. wykonywanie innych zadań określonych w Statucie.

W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni będzie także:

  1. opiniować plan rzeczowo-finansowy;
  2. zatwierdzać sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
  3. zatwierdzać sprawozdanie finansowe.

W ramach wykonywania powyższych zadań Rada Uczelni może zażądać wglądu do dokumentów uczelni. Jest również zobowiązana do składania Senatowi rocznych sprawozdań ze swojej działalności.

Wybranym Członkom I Rady Uczelni UEK serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie owocnej pracy dla Społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 4 miesiące temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności 10 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 5 miesięcy temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 7 miesięcy temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 23 dni temu

Nowi dyrektorzy Instytutów

Dziś, 28 września 2020 r., z rąk JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK, powołania otrzymali nowi dyrektorzy instytutów funkcjonujących w naszej Uczelni:

Aktualności 11 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Aktualności 2 dni temu

Solidarni z Białorusią

Drodzy Studenci, obywatele Białorusi, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią” wesprze stypendiami studentów polskich uczelni. W programie „Solidarni ze studentami” przyznane zostaną stypendia obywatelom Białorusi, którzy rozpoczną studia lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim na polskich uczelniach.

Aktualności 6 dni temu

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Mamy zaszczyt poinformować, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, z dniem 28 września 2020 r., uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Wydarzenia 4 miesiące temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności 5 miesięcy temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 7 dni temu

UEK wśród strategicznych infrastruktur badawczych w Polsce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) opublikowało Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, zawierającą wykaz krajowych i międzynarodowych projektów uznanych ze względu na potencjał badawczy. Spośród 146 nadesłanych do Ministerstwa wniosków wybrano 70 najlepszych infrastruktur. Wśród nich znalazł się także Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Doniesienia naukowe miesiąc temu

UEK koordynatorem międzynarodowego projektu

Projekt „Teaching Digital Entrepreneurship” złożony przez międzynarodowe konsorcjum otrzymał finansowanie w ramach programu Erasmus+ partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Głównym celem projektu jest umożliwienie rozwoju oferty dydaktycznej nauczania przedsiębiorczości w epoce cyfrowej.

Doniesienia naukowe 3 miesiące temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe 4 miesiące temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.