Wybór członków I Rady Uczelni

Aktualności
2019-06-03

Wybór członków I Rady Uczelni

Miło nam poinformować, że 15 kwietnia br. podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wybrano członków I Rady Uczelni - organu wprowadzonego przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Członkami I Rady Uczelni spośród Społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zostali:

prof. dr hab. Jan W. Wiktor – Kierownik Katedry Marketingu. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach komunikacji marketingowej, marketingu międzynarodowego, euro-marketingu i rynku Unii Europejskiej. Przewodniczący Rady Programowej Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK (2008-2016), członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN i Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki.

prof. UEK dr hab. Piotr Małecki – Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, Kierownik Zakładu Ekonomiki Ochrony Środowiska. Studiował na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka. Autor 85 publikacji naukowych i 75 prac naukowo-badawczych.

mgr inż. Halina Nosal – Kierownik Dziekanatu Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem.

Natomiast spoza Społeczności naszej Uczelni zostali wybrani:

mgr Piotr Ziętara – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 2001 roku. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, metod i technik zarządzania procesowego. Ukończył studia MBA in Public Management organizowane przy Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

ks. abp dr hab. Grzegorz Ryś – Metropolita Łódzki od 2017 roku. Naukowiec specjalizujący się w dziedzinie historii Kościoła, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w latach 2007–2011, biskup pomocniczy krakowski w latach 2011–2017, pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

mgr Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu Banku ING Bank Śląski S.A. Z ING Bankiem Śląskim i ING związany jest od początku lat 90. Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH), gdzie w latach osiemdziesiątych był pracownikiem naukowym.

Ponadto członkiem Rady, zgodnie z obowiązującymi przepisami została Przewodnicząca Parlamentu Studenckiego UEK pani Magdalena Graca.

29 kwietnia br. Uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przewodniczącym I Rady Uczelni został mgr Piotr Ziętara.

Do zadań I Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zgodnie z Ustawą należy:

  1. opiniowanie projektu strategii uczelni;
  2. opiniowanie projektu nowego statutu;
  3. monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
  4. monitorowanie zarządzania uczelnią;
  5. wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu ich przez senat;
  6. opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
  7. wykonywanie innych zadań określonych w Statucie.

W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni będzie także:

  1. opiniować plan rzeczowo-finansowy;
  2. zatwierdzać sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
  3. zatwierdzać sprawozdanie finansowe.

W ramach wykonywania powyższych zadań Rada Uczelni może zażądać wglądu do dokumentów uczelni. Jest również zobowiązana do składania Senatowi rocznych sprawozdań ze swojej działalności.

Wybranym Członkom I Rady Uczelni UEK serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie owocnej pracy dla Społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego