Godło Polski

Audyt logistyczny na tle innych audytów. Polecamy publikację pracowników UEK

Doniesienia naukowe
2022-07-01

Audyt logistyczny na tle innych audytów. Polecamy publikację pracowników UEK

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się książka „Audyt logistyczny. Metodyka, organizacja, praktyka”, której autorami są dr hab. Piotr Buła, prof. UEK – Prorektor ds. Projektów i Współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego oraz dr Bartosz Niedzielski – adiunkt w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego UEK.

Jak pisał w recenzji prof. dr hab. Piotr Jedynak – „praca stanowi bardzo kompletne opracowanie poświęcone audytowi logistycznemu”. Dodatkowo recenzent podkreśla też przystępny sposób ukazania przez Autorów najważniejszych aspektów audytu.

W rozmowie z Redakcją Strony Głównej UEK, autorzy publikacji – dr hab. Piotr Buła, prof. UEK oraz dr Bartosz Niedzielski – opowiadają m.in. o tym, czym jest audyt logistyczny i jak prawdopodobnie będzie się zmieniał w kontekście rozwoju technologicznego, jakie kompetencje powinien posiadać i doskonalić audytor, a co za tym idzie – jaki sposób kształcić tego typu pracowników oraz rozwijać ich umiejętności w szkołach i w samych firmach czy organizacjach.

 

Okładka książki "Audyt logistyczny. metodyka, organizacja, praktyka"

Redakcja Strony Głównej UEK: Nawiązując do recenzji prof. Arkadiusza Kawy – jaką „lukę w krajowym piśmiennictwie” wypełnia ta książka?

Prof. Piotr Buła/dr Bartosz Niedzielski: – W naszej ocenie, a chcemy podkreślić, że nie jest to ocena odosobniona w środowisku naukowym w którym funkcjonujemy, książka wypełnia nie tylko lukę w krajowym, ale i międzynarodowym piśmiennictwie poruszającym tematykę audytu logistycznego. Być może zabrzmi to nieskromnie, ale do czasu ukazania się naszej książki, nie było na rynku wydawniczym pozycji, która w holistyczny i kompleksowy sposób rozprawiałaby się z tematyką audytu logistycznego. Dobrym przykładem na poparcie naszych słów niech będzie to, że w chwili obecnej angielska wersja książki jest przedmiotem recenzji w jednym z globalnych wydawnictw naukowych. Wierzymy, że dobre przyjęcie książki w Polsce, pozwoli jej na dalsze „umiędzynarodowienie się”.

Wspominali Panowie we wstępie o trudnościach napotkanych podczas pracy nad książką – jakie to były problemy? Sygnalizowali Panowie m.in. chaos metodologiczny.

– Z pisaniem, jest trochę tak jak z czytaniem, tzn. nigdy w istocie rzeczy nie wiemy co będzie na końcu, w tym przypadku – jaki ostateczny kształt przyjmie nasza praca. Podobnie rzecz się miała także i z tą monografią, ponieważ „podróż w nieznane” była dodatkowo podsycana faktem tego, iż audyt logistyczny, jako specjalistyczna dziedzina wiedzy, wciąż stanowi pewne novum i podlega silnym przekształceniom. Niemniej jednak krok po kroku się formalizuje – zresztą jak każda wiedza – z tym, że w przypadku audytu logistycznego ten proces jest znacznie bardziej stymulowany przez praktykę aniżeli przez teorię czy naukę w ogóle.

– W praktyce oznacza to, że wiedza na temat audytu logistycznego jest silnie rozproszona, a przy tym często niedookreślona i wieloznaczna. W tej materii – krótko mówiąc – panuje pewne zagubienie nie tylko o charakterze metodologicznym, ale i terminologicznym. Dlatego też, nasza monografia – jako pierwsza tego typu w Polsce i Europie pozycja zwarta – stanowi próbę poprawy tej sytuacji w kierunku systematyzacji, typizacji oraz standaryzacji informacji na temat audytu logistycznego.

Do kogo skierowana jest ta publikacja?

– Książka, ze względu na swoją aktualność i tematykę, przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców: studentów (na kierunkach logistyka ekonomia, zarządzanie, finanse), kadry zarządzającej zarówno średniego, jak i wyższego szczebla (prezesi, dyrektorzy, menedżerowie, kierownicy zespołów , liderzy projektów, słuchacze MBA), nauczyciele (w szkołach zawodowych, gimnazjach, uczelniach, szkołach podyplomowych i doktoranckich), naukowcy (na uczelniach, ośrodkach badawczych, instytutach naukowych, ośrodkach B+R), przedsiębiorcy, dziennikarze ekonomiczni. Pomocne w systematyzacji wiedzy mogą być tu pytania sprawdzające umieszczone po każdym z rozdziałów. Mają one służyć uporządkowaniu wiedzy na temat audytu logistycznego oraz uwypukleniu jego najważniejszych zagadnień, które stanowią o jego przedmiocie. W praktyce, np. studenci, którzy z nich skorzystaj będę mogli również szybciej i lepiej przygotować się do kolokwiów czy egzaminów, które będą poświęcone temu zagadnieniu.

– Dodatkowo, ze względu na poruszaną w książce tematykę, można ją także udostępniać w: księgarniach ogólnych i naukowych (w działach: zarządzanie, finanse, ekonomia, publikacje naukowe, nowości), w księgarniach internetowych (w działach: ekonomia, zarządzanie, literatura faktu, aktualności, książki naukowe), w zbiorach fizycznych i cyfrowych bibliotek uczelni, na platformach e-commerce takich jak: Amazon, Barnes & Noble, Allegro.

Systematyzując zatem – czym jest audyt logistyczny?

– Audyt logistyczny jest narzędziem służącym do sprawdzenia i przeanalizowania rozbieżności, jakie zachodzą w działaniu systemów logistycznych przedsiębiorstw pomiędzy stanem deklarowanym a rzeczywistym. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że chodzi o funkcjonowanie systemów logistycznych przedsiębiorstw, które są ulokowane i prowadzą swoją działalność na różnych rynkach, w różnych sektorach i branżach.

W książce piszą Panowie o audycie czwartej i piątej generacji. Jak więc audyt logistyczny zmieni w kontekście rozwoju technologicznego?

– Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, ponieważ rozwój technologiczny (cyfryzacja, digitalizacja, sztuczna inteligencja, hiperautomacja itd.) jest zjawiskiem nie tylko masowym, wielowątkowym i złożonym, ale również nie do końca przewidywalnym. To natomiast może rodzić określone skutki zarówno dla organizacji, jak i całego procesu audytu. Podejmując jednak próbę udzielenia odpowiedzi na tak zadane pytanie, chcielibyśmy zwrócić uwagę jedynie na cztery (a jest ich dużo więcej) – w naszej ocenie najważniejsze – zmiany, jakie będą determinowane przez technologię w obszarze audytu logistycznego.

Po pierwsze, wzrost liczby inteligentnych organizacji wymusza na audycie konieczność inwestowania w nowe technologie cyfrowe celem sprostania wyzwaniom klientów, związanym z usługą audytu, zwłaszcza w obszarze analizy danych.

Po drugie, skokowy w organizacjach przyrost danych (informacji), pochodzących z różnych źródeł – w tym m.in. z systemów, urządzeń, czujników, baz danych czy kamer – daje możliwości przeprowadzenia wydajniejszego audytu, o wyższej jakości oraz większej wartości dodanej dla organizacji. Dzieje się tak, ponieważ narzędzia cyfrowe wykorzystywane w audycie – w postaci zautomatyzowanych algorytmów analitycznych – dają sposobność testowania całych zbiorów ustrukturyzowanych danych, będących w posiadaniu organizacji, a nie, jak dotychczas, tylko jej wybranych, reprezentatywnych próbek. Tym samym w praktyce eliminuje to konieczność przeprowadzania dodatkowych audytów w razie wystąpienia nieoczekiwanych błędów.

Po trzecie, rozwój technologii związanej z chmurą obliczeniową sprawia, że organizacje coraz częściej przetwarzają i przechowywują w niej swoje dane. Jednak dostęp do zasobów w chmurze mają nie tylko pracownicy organizacji, ale także osoby trzecie. W konsekwencji skutkuje to tym, że rozwiązania oparte na chmurach obliczeniowych wymagają od audytorów uwzględniania w zadaniach audytowych dodatkowych działań związanych z weryfikacją dostępów i pełnionych funkcji w kontekście bezpieczeństwa cybernetycznego.

I po czwarte, rosnąca powszechność narzędzi cyfrowych będzie sprzyjać dynamicznemu rozwojowi audytów zdalnych, które będą mogły być wykonywane z dowolnego miejsca na świecie i nie będą wymagały fizycznej obecności audytora w organizacji (macierzystej czy klienta). Ponadto czynności audytowe – dotyczące np. przeglądu dokumentów czy realizowanych wywiadów – coraz częściej będą przeprowadzane w czasie rzeczywistym z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań teleinformatycznych.

Jakie są zatem najważniejsze kompetencje audytora? Jakie cechy powinien posiadać i jak je rozwijać w kontekście wspomnianego w poprzednim pytaniu przejścia z czwartej do piątej generacji?

– Jeśli audyt czwartej i piątej generacji będzie audytem głównie cyfrowym – a będzie – to naturalnym wydaje się, że kompetencje jakie powinny być rozwijane u audytorów powinny być ukierunkowane na rozwijanie tzw. umiejętności cyfrowych. W praktyce obejmują one szeroki wachlarz umiejętności – od sprawnego posługiwania się i dobierania odpowiednich narzędzi cyfrowych, przez zdolność do innowacyjnego myślenia, aż po układanie procesów i strategii transformacji cyfrowej w organizacji. Główną rolę w tym procesie będą miały do odegrania szkoły branżowe i uniwersytety, które muszą zadbać o wykształcenie tego typu kwalifikacji wśród – przede wszystkim – młodych ludzi.

Czyli potrzebne będą zmiany na poziomie kształcenia?

– Tak, oznacza to, że powszechnej dezaktualizacji ulegną te systemy edukacji, które np. cybernetykę czy algorytmikę uważały dotychczas za niszowe obszary tematyczne. Kompetencje cyfrowe będą szczególnie wymagane w zawodzie audytora, zarówno w odniesieniu do znawstwa w audytowaniu inteligentnych systemów, procesów czy całych organizacji, jak i skokowego rozwoju zdalnych sposobów przeprowadzania audytów. Istotna rola również zmiana nastąpić musi w programach z zakresu logistyki.

– Mając na uwadze powyższe, trzeba jednak dodać, że także same organizacje będą musiały inwestować zarówno w rekrutację talentów cyfrowych, ale także we współpracę z ekspertami i specjalistami w dziedzinie digitalizacji i cyfryzacji, w technologię sztucznej inteligencji, blockchain oraz analitykę dużych zbiorów danych i cyberbezpieczeństwo. Tylko wówczas bowiem będą w stanie sobie radzić z potencjalnymi wyzwaniami i zagrożeniami, z którymi borykać się będą także ich klienci, partnerzy biznesowi czy interesariusze.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego