Czy telepraca się opłaca?

Doniesienia naukowe
2019-05-27
lubie to symbol 0 udostepnij symbol 0

Czy telepraca się opłaca?

Uwarunkowania rynkowe, w tym bardzo szybki rozwój technologii mobilnych, swobodny dostęp do informacji i możliwość nieograniczonego wręcz korzystania z Internetu, zmieniły środowiska biznesowe przedsiębiorstw. Doprowadziło to do redukcji kosztów komunikowania się z ich interesariuszami, tworząc sieci współpracy i ułatwiając pracę wielu dotąd wykluczonym osobom.

Nowa przestrzeń dla biznesu

Wspomniane powyżej czynniki stworzyły nową przestrzeń możliwych konfiguracji biznesowych i umożliwiły wprowadzenie i rozpowszechnianie elastycznych form zatrudnienia i świadczenia pracy. Rozwój technologii informatycznych wyzwolił rewolucję w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania wiedzy, zarządzania biznesem oraz pracy i życia, tworząc podstawę dla dynamiki innowacyjnej w wymiarze globalnym. 

Rozwój technologii informatycznych pozwolił na wprowadzenie i rozpowszechnienie elastycznych form zatrudnienia i świadczenia pracy.

Profesjonalne wsparcie

Opisane prawidłowości w dużej mierze zadecydowały o upowszechnieniu się tzw. telepracy, czyli formy świadczenia pracy poza tradycyjnie pojmowanym biurem. W efekcie spowodowało to wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne usługi z zakresu wsparcia, zarówno pracodawców, jak i pracowników. W przypadku pracodawców – w kontekście implementacji tej formy zatrudnienia oraz specjalistycznych szkoleń. Pojawiła się także potrzeba wsparcia pracowników w dokonaniu wyboru i uzmysłowieniu im, czy mają predyspozycje i warunki do tego, by zrezygnować z opcji zatrudnienia jako typowy pracownik biurowy, na rzecz świadczenia pracy zdalnie dla swojego pracodawcy.


Pod koniec 2020 r. około 29% pracowników na świecie będzie wykonywało pracę z różnych miejsc poza siedzibą firmy. Obecnie w Polsce ok 5% Polaków wykonuje swoje obowiązki zawodowe zdalnie lub częściowo zdalnie, w USA – ok 45% pracowników jest telepracownikami, a w UE – wskaźnik ten osiąga poziom średnio ok.10-15%. Można zatem z dużym prawdopodobieństwem założyć, że polski rynek pracy, nawet jeżeli nie tak szybko, jak w niektórych innych krajach, będzie z pewnością przesuwać się w stronę telepracy.

Sukces w parze z nauką

Przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę, że tylko z innowacyjnym produktem/usługą mogą skutecznie konkurować na coraz bardziej wymagającym rynku. Silna pozycja ekonomiczna innowacyjnych firm dowodzi, że najskuteczniejszym sposobem budowania wartości jest ciągłe wdrażanie rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach.

Mogą one bazować na:

- zewnętrznych rozwiązaniach

- wynikach prac badawczo – rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie,

- wynikach prac badawczo – rozwojowych prowadzonych we współpracy z innymi podmiotami – np. uczelniami, ośrodkami naukowo-badawczymi, parkami technologicznymi.


Przez umiejętny transfer nowoczesnych rozwiązań technologicznych i komercjalizację wyników badań – polskie przedsiębiorstwa mogą wiele zyskać.

Silna pozycja ekonomiczna innowacyjnych firm dowodzi, że najskuteczniejszym sposobem budowania wartości jest ciągłe wdrażanie rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach.

Przedsiębiorstwom, otwartym na badania i rozwój, które chętnie korzystają z wypracowanych osiągnięć naukowych oraz realizują wspólnie z badaczami/naukowcami konkretne projekty i inicjatywy, łatwiej jest rozwijać swoje produkty i usługi. Mogą odpowiednio modyfikować je pod zmieniające się gusta i preferencje klientów, ale także nadążać za zmianami technologicznymi, których obecnie wszyscy doświadczamy.

Od teorii do praktyki

Komercjalizacja wyników badań naukowych to całokształt działań związanych z przenoszeniem danej wiedzy do praktyki gospodarczej. Jest ona fundamentem współpracy środowiska nauki i biznesu/przemysłu. Jej odpowiednie ustrukturyzowanie, np. bazowanie na sprawdzonych doświadczeniach międzynarodowych w zakresie najlepszych praktyk, jest często niezbędne, by z sukcesem realizować projekty angażujące zarówno przedstawicieli świata nauki,  jak i biznesu/przemysłu.

Uczelnie to dobry partner

Uczelnia coraz częściej staje się partnerem w realizacji działań ukierunkowanych na rozwój produktów i usług współczesnych firm. Podkreślić należy jednak, że potencjał, jaki drzemie w naukowcach i badaczach, którzy bardzo często dysponują profesjonalnym zapleczem sprzętowym oraz wyposażonymi laboratoriami, niejednokrotnie jest wykorzystywany niewłaściwie. Trzeba więc dążyć do tego, by zmienić ten stan rzeczy. Opierając się na dobrych praktykach i już podejmowanych inicjatywach w tym zakresie w Polsce, jest szansa, by na przestrzeni najbliższych kilku lat współpraca na styku nauka-biznes/przemysł została wzmocniona. Z pewnością przyczyni się to do większej ilości generowanych innowacji w gospodarce.

Uczelnia coraz częściej staje się partnerem w realizacji działań ukierunkowanych na rozwój produktów i usług współczesnych firm.

Zaplecze naukowe

Postępując zgodnie z tendencjami panującymi na rynku oraz dostosowując się do zmian, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie bardzo mocno zaangażował się w szereg działań, które będą miały na celu wzmocnienie współpracy Uczelni z otoczeniem gospodarczym (przedsiębiorstwami, instytucjami gospodarczymi, różnymi partnerami biznesowymi).
UEK dysponuje kadrą ponad 660 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych. Uczelnia położyła bardzo mocny nacisk na szeroką współpracę z otoczeniem biznesu, wspieranie podmiotów gospodarczych w realizowanych działaniach, pomoc przy restrukturyzacjach, a także modyfikację ich produktów i usług. Eksperci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oferują profesjonalne doradztwo biznesowe, szkolenia, wdrożenia, badania, analizy, raporty, opinie, itp.
Oferta usług UEK jest skierowana do przedsiębiorców, instytucji samorządowych, stowarzyszeń czy fundacji. Szczegóły oferty zostały przedstawione w zakładce Oferta UEK.

UEK dysponuje kadrą ponad 660 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.

Nowatorska usługa

Należy podkreślić, że usługi w zakresie wdrożenia telepracy są jeszcze bardzo niszowe, ale niezmiernie pożądane na rynku. Nie posiadają ich jak dotąd w swoich portfolio podmioty zajmujące się profesjonalnym wsparciem biznesu. W ramach tej kategorii usług oferowana jest m.in. realizacja audytu organizacji wraz z docelowym wskazaniem możliwości zaimplementowania elastycznego zatrudnienia/telepracy dla całego przedsiębiorstwa lub też tylko konkretnych jego departamentów/ działów / jednostek. Usługa jest skierowana zarówno do przedsiębiorców chcących wdrożyć telepracę, jak i pracowników, którzy rozważają opcję przejścia na pracę zdalną.
Rozwiązanie to ma charakter kompleksowy i oferuje:
precyzyjną analizę i diagnozę konkretnych stanowisk pracy,
analizę zatrudnionych pracowników,
wskazanie docelowo jakie zadania i w kontekście jakich osób mogą być świadczone poza miejscem zatrudnienia.
Uzupełnieniem jej mogą być profesjonalne testy osobowościowe oraz przygotowanie kompetencyjne przyszłych telepracowników, stanowiące weryfikację predyspozycji do bycia pracownikiem zdalnym, jak również właściwe przygotowanie do bycia przełożonym takiego pracownika. Jako dopełnienie powyższej oferty UEK oferuje szkolenia i warsztaty przygotowujące takie osoby do pracy.

Poradniki, szkolenia, usługi doradcze i konsultingowe

Dla firm i instytucji, które już wdrożyły pracę zdalną Uczelnia może przygotować poradniki i materiały dydaktyczne oraz zaoferować szkolenia, usługi doradcze i konsultingowe dla telepracowników, jak również ich przełożonych oraz współpracowników. Mogą być one bardzo przydatne dla konkretnych zatrudnionych, którzy bardzo często po przejściu na pracę zdalną (częściową lub całkowitą) – odczuwają różnego rodzaju dysfunkcje i utrudnienia.

Autorska metoda implementacji telepracy

Usługi z zakresu wsparcia pracy zdalnej świadczone są przez specjalistów, którzy opracowali autorską metodykę implementacji telepracy w organizacjach. Metoda ta pozwoliła zidentyfikować utrudnienia i uciążliwości, jakie mogą się pojawić w kontekście telepracownika i zatrudniającej go firmy wraz z opracowaniem sposobów ich minimalizacji lub całkowitego wyeliminowania.
Wskazać należy, że za przeprowadzone badania i opracowaną metodykę (innowacyjną w skali kraju, a nawet międzynarodowej) – jej autor, będący pracownikiem naukowym Uniwersytetu – otrzymał nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, a badania te były pierwszymi w Polsce, które w tak kompleksowy sposób analizowały zjawisko pracy zdalnej.

Skorzystaj z profesjonalnych usług ekspertów UEK i sprawdź, czy możesz działać efektywniej

Wielu ekspertów na całym świecie uważa, że w ciągu kolejnych lat liczby określające odsetek pracowników zdalnych zarówno w Polsce, jak i w większości krajów świata, będą wzrastać. W związku z tym profesjonalne usługi, które oferuje Uniwersytet mogą być bardzo pożądane. Zasadność skorzystania z takiego wsparcia będzie rozpatrywana nie tylko w kontekście dużych firm i instytucji, ale także małych i mikro-przedsiębiorstw, które poprzez implementację tego typu usług w swojej organizacji, mogą uzyskać wiele korzyści.

Autorzy:

  • Dr Marek Makowiec, Adiunkt, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydziałowy Koordynator ds. Transferu Wiedzy,
  • Mgr Monika Hamerska, Koordynator Projektu „Inkubator Innowacyjności+”, Dział Nauki i Transferu Wiedzy UEK.

O autorze

Redakcja uniwersytetu ekonomicznego