Kolejna monografia Pracowników UEK bestsellerem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego

Doniesienia naukowe
2021-10-06

Kolejna monografia Pracowników UEK bestsellerem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego

Miło nam poinformować, że monografia „Metody badawcze w naukach o zarządzaniu i jakości” autorstwa prof. dr. hab. Marka Lisińskiego i dr. hab. Marka Szaruckiego, prof. UEK z Katedry Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uzyskała status bestsellera Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego.

Jak podkreślono na stronie wydawnictwa – monografia w sposób kompleksowy omawia zagadnienia metodologiczne w zakresie wykorzystania metod badawczych w naukach o zarządzaniu i jakości, będąc także pierwszą tego typu książką na rynku wydawniczym w Polsce.

O szczegółach dotyczących publikacji oraz o przebiegu prac nad monografią – w rozmowie z Redakcją Strony Głównej UEK – opowiadali autorzy – prof. dr hab. Marek Lisiński i dr hab. Marek Szarucki, prof. UEK.

***

Skąd tak duże zainteresowanie publikacją? Wiadomo, że jest to pierwsze tego typu wydawnictwo, jednak status bestsellera dla książki mocno specjalistycznej to wyjątkowe osiągnięcie.

Prof. Marek Lisiński (ML): Tak, to prawda, od momentu ukazania się monografii do uzyskania statusu bestsellera minęło mniej niż pół roku. Myślę, że to wyróżnienie to przede wszystkim skutek podejmowanej w niej specjalistycznej problematyki metodologicznej. Tak duże zainteresowanie publikacją przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. W naszej opinii, o sukcesie wydawniczym monografii, w głównej mierze, przesądziły jej cechy wyróżniające: z jednej strony kompleksowość ujęcia problemu, stanowiąca twórczą syntezę wiedzy metodologicznej z zakresu metod badawczych stosowanych w naukach o zarządzaniu i jakości, w istotny sposób wzbogacona wynikami własnych badań naukowych, a także przystępny dla czytelnika język, jakim napisano książkę. Jak to trafnie ujął w swojej recenzji prof. Wojciech Dyduch, język wyróżniający tę pracę – naukowy, ale nie hermetyczny, ale również precyzyjny, łatwy w czytaniu i przyswajaniu treści.

– Należy także zauważyć, że o tak dobrym odbiorze tej publikacji przesądził, w naszym przekonaniu, również adresat, do którego jest skierowana. To nie tylko pracownicy naukowi, którzy chcą usystematyzować czy wzbogacić swą wiedzę, czy studenci kierunków biznesowych, doktoranci różnych form kształcenia na studiach III stopnia, budujący swój warsztat naukowo-badawczy, ale także praktycy zarządzania, przede wszystkim menedżerowie poszukujący nowych pomysłów rozwiązywania problemów zarządzania.

O czym zatem jest publikacja?

Prof. Marek Szarucki (MS): Monografia stanowi podsumowanie prac badawczych w zakresie metodologii nauk o zarządzaniu i jakości (NoZiJ) prowadzonych w ostatniej dekadzie w Katedrze Analiz Strategicznych. Przedstawiono w niej kluczowe dla metodologii, jako subdyscypliny NoZiJ, problemy naukowe. Dotyczą one: tożsamości nauk o zarządzaniu i jakości, natury metodologii tej dyscypliny, paradygmatów metodologicznych, klasyfikatora problemów badawczych i metod ich rozwiązywania, typologii metod badawczych w tej nauce oraz doboru metod badawczych w naukach o zarządzaniu i jakości.

Skąd pomysł na tak specyficzny, wysokospecjalistyczny przedmiot badań, opisany w niniejszej monografii?

MS: Pomysł na tak „specyficzny” – jak Pani to ujęła – przedmiot badań jest rezultatem kilku przesłanek. Zidentyfikowaliśmy lukę badawczą w literaturze przedmiotu – zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Za taką uznaliśmy brak opracowań kompleksowo omawiających podjęty w niniejszej monografii problem naukowy. Większość dostępnych na rynku wydawniczym opracowań ma charakter przyczynkarski. Nasza publikacja, w sposób niespotykany dotychczas w Polsce, bo eksponujący założenia, że to przedmiot nauk o zarządzaniu i jakości, a dokładniej jego problemy ontologiczne, determinują klasy metod badawczych – także z perspektywy podejścia neopozytywistycznego – omawia zagadnienia metodologiczne w zakresie wykorzystania metod badawczych w naukach o zarządzaniu i jakości.

– Niniejsza monografia to efekt ponad dziesięcioletniej współpracy Autorów w zakresie metodologii nauk o zarządzaniu i jakości, oparty na wynikach badań naukowych przeprowadzonych w ramach zrealizowanych grantów badawczych – w tym również finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Ponadto, część badawcza, dotycząca analizy dorobku międzynarodowego w zakresie metodologii nauk o zarządzaniu, została zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. „Influence of organisation and management methodology on new theory development: The perspective of basic and applied research” realizowanego przeze mnie w School of Management, University College London, w ramach Programu im. Bekkera „Średniookresowa mobilność naukowców” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Narodowej (NAWA) w roku 2019.

Jak przebiegały prace nad tą konkretną publikacją?

MS: Intensywna praca nad tą konkretną publikacją rozpoczęła się na początku roku 2019, jednak – jak podkreśliłem wcześniej – jej pomysł kiełkował w naszych głowach już wcześniej, kiedy to uczestnicząc w różnych konferencjach oraz wygłaszając referaty naukowe z zakresu podejmowanej problematyki, spotykaliśmy się z rosnącym zainteresowaniem zarówno ze strony doświadczonych badaczy, jak i młodych adeptów nauki, którzy dopiero co rozpoczynają swoją karierę i – realizując różne projekty – zderzają się z problemami metodologicznymi.

Co zadecydowało o jej ostatecznym kształcie?

MS: W dużej mierze fakt, że każdy z autorów ma różne doświadczenie badawcze w zakresie rozwiązywania problemów naukowych podjętych w tej monografii, identyfikowanych w ramach subdyscypliny metodologia nauk o zarządzaniu i jakości, które oparte jest na licznych publikacjach zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Każdy wniósł do powstałej pracy inną wrażliwość badawczą, swoisty warsztat naukowy, odmienny sposób postrzegania natury oraz związków między szczegółowymi problemami naukowymi składającymi się na metodologię NoZiJ. Wszystko to na zasadzie synergii zrodziło interesujący wytwór, którym jest ta monografia.

– Bez cienia wątpliwości, należy podkreślić jednak istotny wpływ recenzentów pracy na jej ostateczną postać. Inspirujące uwagi recenzentów wydawniczych – prof. Wojciecha Dyducha oraz dr hab. Justyny Bugaj, prof. UJ, przyczyniły się do powstania finalnej treści monografii. Niemały wkład w końcową postać książki, w zakresie korekty językowej, ale i sprawnego jej redagowania wniósł Pan Michał Zgutka z Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego. Oczywiście, ta monografia nie ukazałaby się, gdyby nie życzliwość i finansowe wsparcie Pana Prorektora ds. Nauki prof. dr. hab. Pawła Luli oraz Pana Dziekana Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości dr. hab. Bernarda Ziębickiego, prof. UEK, za co serdecznie dziękujemy. Niezwykle sprawnie całą procedurę wydawniczą przeprowadziła Pani Monika Sikorska, Dyrektor Wydawniczy PWE. W tym miejscu, chcieliśmy podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tej pracy, a których tutaj nie możemy wymienić.

Okładka książki.

Czy w trakcie prowadzenia badań, tworzenia tej konkretnej publikacji, pojawiła się jakaś kwestia, która Panów zaskoczyła? Coś, co być może zmieniło lub rozszerzyło przyjęty wcześniej plan i/lub skierowało go na np. nieco inne tory.

MS: Tak, była taka kwestia. Pierwotnie zakładaliśmy, że objętość książki nie będzie większa niż osiem arkuszy wydawniczych. Jednak w trakcie prac nad monografią, zauważyliśmy, że przekraczamy założoną objętość o trzy arkusze wydawnicze. Z uwagi na wartość merytoryczną i metodyczną podjęliśmy, jak sądzimy, słuszną decyzję o pozostawieniu właśnie takiej większej objętości. Nie sądziliśmy, że książka ta będzie się cieszyła akceptacją tak wielu odbiorców oraz w krótkim czasie stanie się bestsellerem. Nie przeceniamy jej walorów merytorycznych i metodycznych. Jesteśmy otwarci na krytyczne uwagi wszystkich tych, którzy uznają metodologię NoZiJ za obszar swoich dociekań naukowych i mają inne niż my poglądy na podejmowane tu problemy naukowe. Tylko, bowiem twórcza i inspirująca naukowa dyskusja pozwoli dalej rozwijać tę relatywnie młodą subdyscyplinę NoZiJ.

Co wyróżnia publikacjęna tle innych prac/badań dotyczących NoZiJ?

ML: Generalnie, w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości można znaleźć szereg ważnych publikacji zawierających charakterystykę opisywanych przez nas metod badawczych. Nie mniej jednak, w ogromnej większości, analizują one metody badawcze z innej perspektywy filozoficznej. Są omawiane w kontekście epistemologii eksponując problematykę określenia metod poznania. W przeważającej większości dotyczą metod wykorzystywanych w naukach społecznych czy humanistycznych. Identyfikuje się także publikacje, w których dostrzega się trudną do akceptacji dowolność w definiowaniu, nazywaniu czy stosowaniu metod. Dotyczy to przede wszystkim publikacji krajowych, w których spotkać można wręcz beztroskie podejście do rozumienia i wykorzystania metod badawczych, przejawiające się m.in. w stosowaniu pojęć takich jak: metoda, metodyka i metodologia jak synonimów. Właśnie tym zagadnieniom poświęciliśmy dużo miejsca w swojej publikacji, akcentując różnice między nimi. Jak podkreśliła w swojej recenzji prof. Justyna Bugaj – monografia przedstawia kompleksowe podejście do metod badawczych w naukach o zarządzaniu i jakości, wypracowane na podstawie wiedzy uzyskanej w toku badań literaturowych, dodając jednocześnie, że nie ma takiej publikacji na rynku wydawniczym w Polsce.

Jako publikacja dotycząca metodologii, w której operuje się specjalistycznym językiem, praca pozostaje w kręgu zainteresowań studentów i naukowców związanych
z konkretnym obszarem badań. Na stronie wydawnictwa podkreślono jednak, że może być także „swoistym przewodnikiem dla praktyków”. Zapytam więc o reakcje i opinie tego środowiska na tematu publikacji, które być może docierają do Panów właśnie ze strony praktyków. Co sądzą i czy rzeczywiście może się przydać w praktyce?

MS: To prawda, że monografia prezentuje zebraną w jednej publikacji, cenną i w wielu wątkach oryginalną wiedzę teoretyczno-metodologiczną, związaną z charakterystyką metod badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Wiedza ta ulokowana jest w szczególnym kontekście, który tworzy subdyscyplina metodologia nauk o zarządzaniu i jakości i jest, w naszym przekonaniu, niezbędna dla każdej osoby związanej z nauką podejmującej tematy badawcze w tym obszarze.

– W przypadku praktyków zarządzania, na co zwrócił już uwagę prof. M. Lisiński, warto podkreślić wymiar aplikacyjny niniejszej monografii. Na opinie praktyków biznesu musimy jeszcze zaczekać, gdyż minęło zaledwie pół roku od ukazania się tej pracy. Niemniej jednak, w naszej opinii, menedżerowie z uwagi na liczne obowiązki zawodowe, ale także na znaczenie podejmowanych i rozwiązywanych problemów praktycznych, nie mają zbyt dużo czasu nad zastanawianiem się lub tworzeniem metod badawczych. Dlatego też, zawartość niniejszej książki może stanowić dobrą podstawę metodyczną oraz dostarczać cennych wskazówek do rozwiązywania takich właśnie problemów zarządzania przy wykorzystaniu metod badawczych. Istotną kwestią jest tu też sprawa doboru odpowiedniej metody do rozwiązania konkretnych problemów, przed którymi stają menedżerowie we współczesnych organizacjach.

Jakie problemy z zakresu metodologii NoZiJ staną się w przyszłości obszarem dociekań naukowych? Pozwolę sobie przy okazji zapytać o plany na przyszłość – czy kolejne badania także będą dotyczyć wspomnianych dociekań z zakresu metodologii NoZiJ? We wstępie do publikacji już w pierwszym zdaniu możemy przeczytać o tym, że NoZiJ podlegają „nieustannej ewolucji”, z racji bycia „relatywnie młodą dyscypliną naukową”.

ML: W naszym przekonaniu niniejsza publikacja, stanowiąc syntezę problemów charakteryzujących metodologię nauk o zarządzaniu i jakości, adresowana jest do szerokiego kręgu wszystkich tych, których interesują problemy metodologii tych nauk. Metody badawcze NoZiJ są bowiem – problemem, który zespala wiele wątków ontologicznych, epistemologicznych i metodologicznych. Ich charakterystyka, wykorzystująca aktualny dorobek polskich i zagranicznych metodologów, daje aktualny obraz tego złożonego zagadnienia. Jesteśmy przekonani, że pomoże ona przyjrzeć się, usystematyzować i wzbogacić wiedzę jej odbiorców, a być może stanie się inspiracją dla dalszych prac naukowych, przyczyniając się do dyskusji na temat podejmowanych tu problemów.

– Jeśli chodzi o plany na przyszłość, to mamy już kilka takich pomysłów, nad którymi pracujemy obecnie lub będziemy pracować w najbliższej przyszłości. Będzie to rozwinięcie tematów zarówno rozpoczętych w niniejszej monografii, jak i podjęcie nowych problemów. Z pewnością jednym z takich obszarów dalszych badań będzie uszczegółowienie subdyscypliny, którą jest metodologia NoZiJ poprzez wskazanie kolejnych zakresów tematycznych teoretycznych rozważań na nią się składających.

Prof. dr hab. Marek Lisiński

Prof. dr hab. Marek Lisiński - profesor nauk ekonomicznych. Od 1971 r. związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, gdzie w ostatnim okresie kierował Katedrą Analiz Strategicznych w Instytucie Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Członek Państwowej później Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2003 – 2019.Obecnie Kierownik Katedry Zarządzania Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Kierownik Seminarium Doktorskiego, Studiów Doktoranckich i Szkoły Doktorskiej oraz Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości.Autor ponad 200 prac naukowych i popularno-naukowych, w tym monografii, artykułów naukowych, podręczników, skryptów i materiałów dydaktycznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą metodologii nauk o zarządzaniu i jakości oraz zarządzania strategicznego.

Dr hab. Marek Szarucki, prof. UEK

Dr hab. Marek Szarucki, prof. UEK - Kierownik Katedry Analiz Strategicznych w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie międzynarodowe. Uczestniczył w licznych przedsięwzięciach naukowo-badawczych, programach dydaktycznych i specjalistycznych kursach na uniwersytetach w Szwecji, Litwie, Czechach, Austrii, Rosji, USA czy Tajwanie. W roku 2019 zrealizował półroczny staż naukowy w School of Management University College London w ramach stypendium im. Bekkera ufundowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). W latach 2015-2018 kierował projektem naukowo-badawczym pt. „Model doboru metod w procesie rozwiązywania problemów zarządzania” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na metodologii nauk o zarządzaniu i jakości, motywach tworzenia mikroprzedsiębiorstw, zarządzaniu innowacjami oraz współpracy nauki z biznesem. Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym monografii pt. „Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania”.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego