Godło Polski

Nagroda dla monografii dr. Jurija Renkasa

Doniesienia naukowe
2022-09-05

Nagroda dla monografii dr. Jurija Renkasa

Monografia autorstwa doktora Jurija Renkasa z Katedry Rachunkowości pod tytułem “Termodynamiczny model pomiaru kapitału ludzkiego w zastosowaniach do kształtowania wynagrodzeń za pracę” została wyróżniona Nagrodą za wkład w badania naukowe prowadzone na gruncie gospodarki Ukrainy w Programie “Science UA 2022”.

W kapitule Nagrody zasiadali przedstawiciele Academy of Accounting Excellence, National Bank of Ukraine oraz Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman.

W wyróżnionej monografii przedstawiono termodynamiczny model kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń, który - dzięki respektowaniu fundamentalnych zasad - pozwala na rozwiązanie wybranych problemów mikro- i makroekonomicznych. Głęboka analiza podstawowej dla rachunkowości zasady dualizmu pozwoliła ustalić, że nie dopuszcza ona, aby kapitał w gospodarowaniu powstawał z niczego, co jest fundamentalnym nawiązaniem do stosowanej w naukach przyrodniczych pierwszej zasady termodynamiki. Ponadto, ustalenie abstrakcyjnej natury kapitału oraz identyfikacja procesu jego losowego i spontanicznego rozpraszania pozwoliły ujawnić przejawy drugiej zasady termodynamiki w naukach ekonomicznych. W związku z tym postawiono hipotezę, że istotą płacy godziwej jest wyrównanie pracownikowi naturalnej stratności jego personalnego kapitału ludzkiego.

Jak wykazały przedstawione w monografii badania poziom tej stratności jest określony przez stałą ekonomiczną w rozmiarze 0,08 [1/rok] i jest powiązany funkcyjnym związkiem przyczynowo-skutkowym z wartością kapitału ludzkiego. W wyniku został przedstawiony model godziwego wynagradzania, który chroni kapitał ludzki zatrudnionych od deprecjacji. W monografii przedstawiono także liczne modele płacowe ilustrujące specyfikę pomiaru i opłacania indywidualnego kapitału ludzkiego pracowników. Omówiono problematykę godziwych płac minimalnych. Scharakteryzowano pomiar specyficznych kwalifikacji pracownika w następstwie kontynuacji kształcenia, a także zgodny z fundamentalnymi zasadami system opodatkowania wynagrodzeń. Przedstawiono problematykę raportowania poziomu opłacania kapitału ludzkiego w organizacji, a także omówiono istotę funkcji aktywności ekonomicznej i związanego z nią wskaźnika produktywności pracy. W ostatniej części opracowania znalazły się przykłady rozwiązania na podstawie prezentowanego modelu wybranych problemów makroekonomicznych.

Z recenzji prof. dr hab. Natalii Ostapiuk

“Coraz częściej pojawiają się trendy zmierzające do poszukiwania obszarów badań naukowych, gdzie nauki przyrodnicze spotykają się z naukami społecznymi. Dlatego podjęta w pracy problematyka jest aktualna i ważna. Wskazanie abstrakcyjnej i termodynamicznej natury kapitału oraz roli w tym zasady podwójnego zapisu, nie pozwalającej aby kapitał powstawał z niczego, jest ważnym ujawnieniem związków nauk ekonomicznych z fundamentalnymi zasadami rzeczywistości. Ukazanie w pracy i empiryczne uzasadnienie, że kapitał, jako kategoria abstrakcyjna reprezentująca zdolność obiektu do wykonywania pracy, podlega losowemu i spontanicznemu rozpraszaniu, określonemu przez drugą zasadę termodynamiki, jest ważnym krokiem w rozwoju teorii kapitału. Z kolei przełożenie tej wiedzy na zagadnienia związane z godziwym wynagradzaniem uważam za ważny krok w rozwoju nauk ekonomicznych.”

-----------------------------------

Jurij Renkas - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest autorem publikacji zwartych oraz artykułów naukowych z zakresu teorii rachunkowości, rachunkowości przedsiębiorstw, ekonomii pracy oraz pomiaru kapitału ludzkiego. Prowadzi wykłady z przedmiotów: Pomiar i sprawozdawczość kapitału ludzkiego, Teoretyczne podstawy ekonomii pracy, Sprawozdawczość finansowa, Rachunkowość zarządcza, Rachunek kosztów.

Dane bibliograficzne monografii

Renkas Jurij, 2022, Termodynamiczny model pomiaru kapitału ludzkiego w zastosowaniach do kształtowania wynagrodzeń za pracę, Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 220, ISBN 978-83-8270-073-2.

Okładka monografii autorstwa doktora Jurija Renkasa pod tytułem “Termodynamiczny model pomiaru kapitału ludzkiego w zastosowaniach do kształtowania wynagrodzeń za pracę” wyróżnionej Nagrodą za wkład w badania naukowe prowadzone na gruncie gospodarki Ukrainy w Programie “Science UA 2022”.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego