Naukowcy UEK badają skutki czwartej rewolucji przemysłowej

Doniesienia naukowe
2019-06-06

Naukowcy UEK badają skutki czwartej rewolucji przemysłowej

Rozwój czwartej rewolucji przemysłowej oraz jego konsekwencje stanowią jedno z najważniejszych współczesnych wyzwań dla świata nauki. W ostatnich latach obserwujemy coraz silniejsze oddziaływanie nowych technologii na funkcjonowanie systemu społeczno-gospodarczego.

Wyznaczniki nowego trendu


Głównym wyznacznikiem przemian następujących w ramach najnowszego trendu jest integracja systemów oraz tworzenie rozbudowanych sieci. Jednocześnie mamy do czynienia z przenikaniem się świata fizycznego z wirtualnym w dynamicznie rozbudowywanych systemach cyberfizycznych, w których zarówno ludzie, jak i maszyny integrują się za pośrednictwem Internetu oraz innych technologii informacyjnych. W rezultacie możliwa jest szybka komunikacja w czasie rzeczywistym, co przekłada się bezpośrednio na optymalizację procesów.
Zastosowanie inteligentnych systemów produkcji pozwala na automatyzację i usprawnienie całego procesu produkcji – od etapu zaopatrzenia po transport gotowych produktów. Jednocześnie tworzą się łańcuchy wartości pozwalające na wymianę danych na poziomie międzyorganizacyjnym z uwzględnieniem interesariuszy (m.in. dostawców i klientów).

Rola nauk ekonomicznych

Niebagatelną rolę w procesie rozpoznawania i pojmowania mechanizmów oraz skutków czwartej rewolucji przemysłowej odgrywają nauki ekonomiczne. Wyzwania teoretyczne i aplikacyjne ogniskują się wokół wpływu, jaki rewolucja 4.0 wywiera na przedsiębiorstwa, rynek pracy i mechanizmy koordynacyjne. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Jerzy Hausner.

Badania naukowe zostały zaplanowane wokół 9 problemów węzłowych:
Złożoność zarządzania organizacjami w warunkach w czwartej rewolucji przemysłowej – lider naukowy: dr Mariusz Sołtysik,
Cyfryzacja procesów produkcji i zarządzania – lider naukowy: prof. UEK dr hab. Paweł Lula,
Przemiany na rynkach finansowych i w kluczowych instytucjach rynkowych – lider naukowy: dr Małgorzata Snarska,
Zarządzanie produktem – lider naukowy: dr inż. Magdalena Wojnarowska,
Nowe relacje przemysłowe – lider naukowy: dr Maria Urbaniec,
Zasoby rozwojowe nowej gospodarki – lider naukowy: dr Małgorzata Kosała,
Polityka regulacyjna – lider naukowy: prof. UEK dr hab. Łukasz Mamica,
Mechanizmy zarządzania działaniami zbiorowymi – lider naukowy: dr Michał Możdżeń,
Modele wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług publicznych – lider naukowy: prof. UEK dr hab. Maria Płonka.


Zapraszamy na stronę internetową projektu, która będzie służyła jako zintegrowana platforma wiedzy, łącząca repozytorium opublikowanych tekstów, working papers, materiałów badawczych oraz tekstów popularnonaukowych, wyjaśniających kwestie związane ze społecznymi i gospodarczymi konsekwencjami rewolucji 4.0.
-------
Projekt pt. „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” został wybrany do uzyskania wsparcia w ramach ministerialnego programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, stworzonego dla wyróżniających się w regionie uczelni. 
Dzięki wsparciu w wysokości 11 897 131, 40 zł nasza Uczelnia będzie realizować działania służące jej intensywnemu rozwojowi. Za koordynację prac nad wnioskiem odpowiadał prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej, a na kierownika projektu MNiSW zaaprobowało prof. dra hab. Jerzego Hausnera

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego