Nowa monografia pod redakcją dr. hab. Łukasza Mamicy, prof. UEK

Doniesienia naukowe
2020-12-10

Nowa monografia pod redakcją dr. hab. Łukasza Mamicy, prof. UEK

W listopadzie 2020 r., nakładem Wydawnictwa Routledge ukazała się monografia „Outsourcing in European Emerging Economies: Territorial Embeddedness and Global Business Services” pod redakcją dr hab. Łukasza Mamicy, prof. UEK.

Książka stanowi podsumowanie międzynarodowych badań dotyczących stopnia zakorzenienia sektora globalnych usług biznesowych w środkowo-wschodniej Europie. Prowadzono je w ramach projektu "Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej" finansowanego z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości".

Sektor outsourcingu i offshoringu przez ostatnią dekadę stał się jednym z najważniejszych podmiotów tworzących relatywnie dobrze płatne miejsca pracy w wybranych do analizy w niniejszej monografii miastach państw grupy wyszehradzkiej, jak: Budapeszt, Bratysława, Praga, Brno czy Kraków. Tylko w Krakowie szeroko rozumiany sektor BPO zatrudnia ok. 80 tys. pracowników, a we wspomnianej grupie krajów było to w 2019 r. ponad 520 tys. osób – wyjaśnia prof. Łukasz Mamica

W czasach kryzysu wszyscy zadajemy sobie pytanie o stabilność miejsc pracy i obecność oferujących je firm w konkretnych lokalizacjach. Określenie stopnia zakorzenienia międzynarodowych korporacji (rozumianego jako prawdopodobieństwo przeniesienia działalności gospodarczej w inne miejsce) nie jest jednak łatwe z wielu powodów. Podlega ono bowiem zmianom wynikającym z różnego typu presji, pochodzących zarówno z otoczenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego. W dobie pandemii koronawirusa trudno jest także przewidzieć dynamikę dalszych procesów globalizacji gospodarki, jak i wpływ na nią oceny efektywności wprowadzenia pracy zdalnej na bezprecedensową do tej pory skalę – dodaje redaktor tej monografii.

Zdaniem prof. Mamicy poziom zakorzenienia działających w Krakowie korporacji wydaje się być stabilny.

Na podstawie przeprowadzonych badań wśród menedżerów najwyższego szczebla działających w Krakowie korporacji można wnioskować o relatywnie wysokim stopniu zakorzenienia tych firm w mieście. Pomimo wzrastającego poziomu wynagrodzeń pracowników, dzięki podnoszeniu się kwalifikacji siły roboczej, skutkującej wzrostem zaawansowania wykonywanych procesów, przewidują oni dalszy wzrost zatrudnienia i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Co szczególnie dobrze rokuje na przyszłość - pytani o zmianę kompleksowości realizowanych w ich korporacjach procesów, jaka nastąpiła w ostatnich 5 latach, wskazywali, że była ona duża lub bardzo duża. Ich zdaniem również w tym okresie nastąpił wzrost unikalności realizowanych procesów – podkreśla prof. Mamica.

Redaktor monografii wskazuje również na czynniki decydujące o zakorzenieniu sektora globalnych usług biznesowych w Krakowie.

Pomimo tego, że w analizowanym sektorze poziom powiązań zdecydowanie ma charakter międzynarodowy, to jednak stopień jego zakorzenienia w wybranych do analizy miastach państw grupy wyszehradzkiej należy ocenić jako relatywnie wysoki. Wynika on głównie z dostępności dobrze wykwalifikowanej, mówiącej obcymi językami i wciąż tańszej, w stosunku do krajów Europy Zachodniej, siły roboczej. Pracownicy cenią sobie jakość życia dostępną w głównych metropoliach państw tej części Europy. Możemy więc mówić o swoistym typie ciągnionego zakorzenienia, w ramach którego globalne korporacje sektora globalnych usług biznesowych są związane z lokalizacjami zapewniającymi kreatywnych pracowników o odpowiednim stosunku generowanej przez nich wartości dodanej w porównaniu do wypłacanych wynagrodzeń. Postrzeganie miasta, jako wysoce atrakcyjnego przez badanych pracowników korporacji działających w Krakowie, oznacza że działające tu firmy mogą liczyć na stabilny dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej, co pozytywnie wpływa na poziom ich zakorzenienia – podsumowuje prof. Łukasz Mamica.

Współautorami publikacji, obok autorów zagranicznych, są również następujący pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK, dr Paweł Białynicki-Birula, dr Tomasz Geodecki, dr Jakub Głowacki, dr Piotr Kopyciński, dr Monika Mazur-Bubak oraz dr Agnieszka Pacut.

Wydawnictwo Routledge, w wykazie MNiSW, znajduje się wśród najwyżej punktowanych wydawców w świecie nauki.

Okładka monografii „Outsourcing in European Emerging Economies: Territorial Embeddedness and Global Business Services”

Dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK – Kierownik Katedry Gospodarki Publicznej. Koordynator obszaru badawczego Polityka przemysłowa i rozwój w European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE). Redaktor naczelny periodyku Innowacyjny Start. Współautor wszystkich regionalnych strategii innowacji dla Małopolski. Ekspert w projektach finansowanych przez OECD, Unię Europejską, ministerstwa oraz administrację regionalną i lokalną. Wykładał na takich uniwersytetach jak między innymi Universite Nanterre Paris X, Wirtschaftsuniversitat Wien czy Roma Tre University. Prowadzi badania w zakresie polityki energetycznej i gospodarczej czy roli uniwersytetów w rozwoju gospodarczym. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego