Jak firmy mogą podbijać świat?

Doniesienia naukowe
2019-05-27
lubie to symbol 0 udostepnij symbol 0

Jak firmy mogą podbijać świat?

Cokolwiek nowego ludzkość odkryje i dostosuje do swoich potrzeb, to ekonomiczny charakter wszystkiego, co nas otacza, spowoduje, iż efekty tych odkryć staną się domeną handlu międzynarodowego, który rozprzestrzeni je na całym świecie. To niedające się przecenić zadanie handlu międzynarodowego czyni z niego niezbędne ogniwo postępu i wszechstronnego rozwoju współczesnych społeczeństw.

Umiędzynarodowienie, czy inaczej, internacjonalizacja działalności gospodarczej w dobie globalizacji i integracji jest procesem nieuchronnym, a przede wszystkim pożądanym przez wiele polskich i zagranicznych firm. Okazuje się bowiem, że funkcjonowanie na rynku krajowym staje się obecnie niewystarczające, a ekspansja na rynki zagraniczne to podstawowy warunek rozwoju firmy. Możliwości współczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych powodują, że nawet najmniejsze firmy mogą stać się międzynarodowe i działać w przestrzeni globalnej. Umiędzynarodowienie nie jest zatem już tylko domeną wielkich korporacji.

Możliwości współczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych powodują, że nawet najmniejsze firmy mogą stać się międzynarodowe i działać w przestrzeni globalnej.

Kiedy i jak firma może być umiędzynarodowiona?

O umiędzynarodowieniu firmy możemy mówić już wówczas, gdy co najmniej jeden produkt lub usługa firmy przekracza granice rynku krajowego lub jest powiązana w jakiś sposób z rynkiem zagranicznym. Możemy bowiem mieć do czynienia z internacjonalizacją bierną lub czynną. Ta pierwsza ma miejsce wówczas, gdy firma pozostaje de facto na rynku krajowym, ale współpracuje z partnerami zagranicznymi w różnych formach i wszelkich aktywnościach gospodarczych. Internacjonalizacja czynna ma miejsce wówczas, gdy firma jest obecna na rynku lub rynkach zagranicznych.
Wychodzenie na rynki zagraniczne odbywa się zgodnie z przyjętym modelem biznesowym firmy i założoną strategią. Może to być internacjonalizacja stopniowa lub też wczesna i szybka. Jest to determinowane różnymi czynnikami. Istnieje wiele strategii działania firm na rynkach zagranicznych, dla przykładu: etnocentryczna, policentryczna, globalna, dualna, dywersyfikacji, koncentracji, rozproszenia, itp. Przyjęta strategia determinuje formę internacjonalizacji. Jest tutaj bardzo wiele możliwości: import-eksport, bezpośredni-pośredni, licencjonowanie, franchising, inwestycje zagraniczne, itp. Generalnie sprowadzają się one do trzech grup: kontraktowe, kooperacyjne, kapitałowe.

O umiędzynarodowieniu firmy możemy mówić już wówczas, gdy co najmniej jeden produkt lub usługa firmy przekracza granice rynku krajowego lub jest powiązana w jakiś sposób z rynkiem zagranicznym.

Co daje firmie internacjonalizacja?

Ocena efektów internacjonalizacji jest dość oczywista – skuteczną internacjonalizację możemy oceniać jedynie w sposób pozytywny.
Wśród klasycznych korzyści z umiędzynarodowienia wymienić należy: wzrost sprzedaży, wzrost przychodów, poprawę konkurencyjności firmy, większą dynamikę, elastyczność, otwartość firmy, dywersyfikację przychodów, dywersyfikację ryzyka z działalności, rozbudowę firmy, personelu, pozyskiwanie nowych źródeł finansowania, wzrost międzynarodowej orientacji przedsiębiorczej oraz uatrakcyjnienie portfolio firmy.
Kalkulacja zalet wynikających z umiędzynarodowienia jest sprawą arbitralną. Każda firma ocenia je indywidualnie. Pewne jest, że korzyści te są wielowymiarowe i w chwili obecnej każda firma, która myśli o rozwoju powinna równocześnie myśleć o ekspansji zagranicznej.

O czym warto pamiętać w procesie internacjonalizacji?

Podejmując decyzję o ekspansji międzynarodowej żaden przedsiębiorca nie powinien lekceważyć jakiegokolwiek rynku zagranicznego. Proces wychodzenia na rynki zagraniczne wymaga niezwykle precyzyjnego i  przemyślanego przygotowania. Klient zagraniczny nie jest tym samym partnerem co klient krajowy, dodatkowo mamy do czynienia z odmiennym systemem prawnym, ekonomicznym, społecznym, politycznym i kulturowym. Ryzyko działalności należy zatem percypować zdecydowanie inaczej niż na dotychczasowym rynku krajowym. Jak mawiają eksperci: w umiędzynarodowieniu zasadnicza jest odwaga, ale tylko podparta fachową wiedzą i odpowiednimi umiejętnościami. Kluczowym czynnikiem skutecznej internacjonalizacji jest zatem dobre przygotowanie. Główne decyzje związane z internacjonalizacją dotyczą: rozpoczęcia i wyboru ekspansji zagranicznej, wyboru form i sposobu wejścia na rynek zagraniczny, opracowania marketingowego programu działania, a także wdrażania i kontrolowania realizowanej strategii.
Aby zminimalizować ryzyko w procesie internacjonalizacji i wyeliminować wszelkie możliwe pomyłki i potknięcia warto skorzystać z fachowej wiedzy, doradztwa i współpracować ze specjalistami z tej dziedziny. Katedra Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego od lat ściśle współpracuje z biznesem i jest otwarta na wszelką kooperację i pomoc w umiędzynarodowieniu. Mamy doświadczenie w doradztwie w zakresie umiędzynarodowienia polskich firm, jak również wchodzenia inwestorów zagranicznych na rynek polski. Na zlecenie firm modelujemy, prognozujemy zjawiska biznesowe oraz przygotowujemy raporty i analizy o rynkach zagranicznych. Do tej pory współpracowaliśmy z biznesem oraz instytucjami publicznymi: krajowymi i zagranicznymi: Komisją Europejską, OECD, Ministerstwem Gospodarki, Urzędem Marszałkowskim, PARP, sądem gospodarczym i wieloma firmami prywatnymi.

Specjaliści z Uniwersytetu Ekonomicznego oferują pomoc w umiędzynarodowieniu poprzez dzielenie się swoją wiedzą w formie szkoleń lub przygotowanie konkretnego działania niezbędnego w ekspansji na rynki zagraniczne.

Oferta szkoleń dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu:

1. Uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej
2. Biznesplan nowego przedsięwzięcia
3. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
4. Analiza rynków zagranicznych
5. Negocjacje w handlu zagranicznym
6. Dokumentacja w handlu zagranicznym
7. Organizacja handlu zagranicznego
8. Międzynarodowe transakcje handlowe i gospodarcze
9. Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i formuły handlowe
10. Zarządzanie ryzykiem w handlu zagranicznym
11. Instrumenty regulacji polityki handlowej
12. Metody płatności w handlu zagranicznym
13. Formułowanie strategii i programów marketingowych związanych z wejściem i konkurowaniem przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych
14. Determinanty i skutki przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych
15. Metody zabezpieczania przed ryzykiem walutowym
16. Wywiad i kontrwywiad gospodarczy
17. E-marketing
18. Szkolenie sprzedażowe przy wykorzystaniu strategii Blue Ocean.

Oferta opracowania działań mających na celu umiędzynarodowienie firmy:

1. Opracowanie planu umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa
2. Przygotowanie strategii wejścia firmy na rynki zagraniczne
3. Opracowanie planu marketingowego na rynkach międzynarodowych
4. Badanie rynków zagranicznych (w tym analiza popytu, podaży, cen, konkurencji, segmentów rynku i branż)
5. Analiza klimatu inwestycyjnego
6. Konstruowanie kontraktów ograniczających ryzyko handlowe przedsiębiorców
7. Projektowanie i analiza efektywności działań w zakresie przygotowania oraz realizacji transakcji z partnerem zagranicznym, w tym również z krajów Unii Europejskiej
8. Doradztwo w zakresie rozliczania i finansowania transakcji zagranicznych
9. Opracowanie ekspertyz dotyczących zjawisk i kształtowania się tendencji rozwojowych na rynkach zagranicznych, jak również w poszczególnych sektorach
10. Przygotowanie opracowań i opinii na temat uwarunkowań działalności przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej.

Autor: dr Agnieszka Głodowska – adiunkt z Katedry Handlu Zagranicznego

O autorze

Redakcja uniwersytetu ekonomicznego

Popularne artykuły

Aktualności 4 miesiące temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 27 dni temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 4 miesiące temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Aktualności 2 miesiące temu

Członkowie Komitetów Naukowych PAN

Przedstawiamy listę pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zostali wybrani na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 r.

Aktualności 3 miesiące temu

Prof. UEK dr hab. Marcin Gębarowski Członkiem Honorowym Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W dniach 4-6 grudnia br. w Karpaczu miał miejsce XI Zimowy Zjazd Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jednym z punktów wydarzenia było Walne Zgromadzenia Izby, podczas którego podjęta została uchwała o nadaniu tytułu „Członka Honorowego Polskiej Izby Przemysłu Targowego” prof. UEK dr. hab. Marcinowi Gębarowskiemu z Katedry Zarządzania Procesowego.

Wydarzenia miesiąc temu

ODWOŁANY Dzień Otwarty

Mając na uwadze zdrowie uczestników Dnia Otwartego UEK informujemy, że decyzją Władz Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wydarzenie zaplanowane na dzień 20.03.2020 zostaje odwołane. Decyzja została podjęta na podstawie stanowiska Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z 2 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.

Wydarzenia 6 miesięcy temu

95. Inauguracja Roku Akademickiego

Serdecznie zachęcamy do udziału w 95. Jubileuszowej Inauguracji Roku Akademickiego. Uroczystość odbędzie się 2 października.

Aktualności 22 dni temu

Pandemia czy panika? - dyskusja ekspertów

Wiadomości o koronawirusie (SARS-CoV-2) docierają ze wszystkich zakątków świata. Jedni wpadają w panikę, drudzy kpią. Niepewność, dezinformacja i szybkość, z jaką rozpowszechniamy fakty sprawiają, że coraz trudniej o zdrowy rozsądek.

Doniesienia naukowe 10 miesięcy temu

Płaca minimalna na Ukrainie nie docenia kapitału ludzkiego

Wynagrodzenia określone przepisami ukraińskiego prawa są o 20% niższe niż godziwa płaca minimalna wynikająca z teorii kapitału ludzkiego. Taka niezgodność uniemożliwia zachowanie indywidualnego kapitału ludzkiego pracownika i staje się podstawową przyczyną emigracji siły roboczej z Ukrainy.

Aktualności 5 miesięcy temu

Honoris Gratia dla prof. UEK dr. hab. inż. Andrzeja Chochoła oraz prof. UEK dr. hab. Piotra Buły

W minioną sobotę, 12 października br., podczas jubileuszowego – 5. spotkania byłych mieszkańców DS „Fafik”, Rektor UEK – prof. Andrzej Chochół oraz Dyrektor KSB – prof. Piotr Buła otrzymali z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa – p. Bogusława Kośmidera, odznaczenie Honoris Gratia przyznawane osobom zasłużonym dla Miasta Krakowa.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe miesiąc temu

Czy rynek nieruchomości mieszkaniowych na terenach miejskich może funkcjonować w „inteligentny” sposób?

Obecnie miasta przechodzą bardzo duże zmiany, które mają istotne implikacje dla funkcjonowania rynku nieruchomości. W szczególności, można stwierdzić, że tradycyjny rynek mieszkaniowy, naśladując w pewnym sensie koncepcję smart city, staje się coraz bardziej inteligentny.

Doniesienia naukowe 2 miesiące temu

Pierwszy rok projektu o czwartej rewolucji przemysłowej

Minął pierwszy rok realizacji jednego z największych grantów naukowych w historii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Otrzymaliśmy blisko 12 milionów złotych na prowadzenie badań w 9 zespołach reprezentujących wszystkie uprawiane w naszej uczelni dyscypliny naukowe. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z inicjatywy prof. Stanisława Mazura – programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Doniesienia naukowe 3 miesiące temu

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych – czym ono jest i w jakim kierunku zmierza rynek tych ubezpieczeń?

Ubezpieczenia cybernetyczne, inaczej cyberubezpieczenia, powstały pod koniec XX wieku w odpowiedzi na wzrost zagrożeń cybernetycznych i uchwalenie w USA przepisów o ochronie danych osobowych przewidujących surowe sankcje za dopuszczenie do ich wycieku. Zapewne tylko nieliczni pamiętają problem tzw. pluskwy millenijnej, odnoszący się do obaw o paraliż systemów komputerowych na masową skalę spowodowany kłopotami z zapisem roku 2000 w pamięci komputera.

Doniesienia naukowe 4 miesiące temu

Zintegrowany Program Rozwoju – POWER dla UEK

W ramach działania 3.5 Kompleksowe programy dla szkół wyższych programu POWER nasza uczelnia rozpoczęła od września tego roku 4-letnią realizację projektu obejmującego 6 komplementarnych zadań. Mają one charakter edukacyjny i inwestycyjny a są skierowane zarówno do studentów, jako pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz pracowników administracji naszego uniwersytetu.