Godło Polski

Absolwent UEK nagrodzony w konkursie Narodowego Instytutu Wolności

Życie akademickie
2023-01-13

Absolwent UEK nagrodzony w konkursie Narodowego Instytutu Wolności

Podczas dorocznej konferencji Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, która odbyła się pod hasłem „5 lat NIW. Nowe szanse dla trzeciego sektora” ogłoszono Laureatów Konkursu NIW na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską. Jednym z nich został absolwent UEK – mgr Dariusz Kotlarz.

W drugiej edycji konkursu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat roli społeczeństwa obywatelskiego, popularyzacja wiedzy w tej dziedzinie oraz promowanie wysokiej jakości prac magisterskich i rozpraw doktorskich z tego zakresu, udział wzięli magistrzy i doktoranci, którzy obronili swoje prace w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2022 r.

Wśród prac magisterskich II miejsce zajął absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – mgr Dariusz Kotlarz z pracą pt. Znaczenie kompetencji przedsiębiorczych w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi w Polsce, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Machaczki, prof. UEK – pracownika Katedry Zarządzania Międzynarodowego w Instytucie Zarządzania, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości. I miejsce zajął mgr Sebastian Medoń z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, który pod kierunkiem dr. hab. Jacka Gądeckiego, prof. AGH napisał pracę pt. Kontrowersje wokół zjawiska smogu. Rola aktywistów (oraz ich sprzymierzeńców) w konstytuowaniu wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza. Studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. III miejsce przypadło mgr Magdalenie Kożuch z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jej praca pt. Gospodarka finansowa organizacji pozarządowych na przykładzie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia została napisana pod kierunkiem dr Anety Wszelaki.

W kategorii rozpraw doktorskich najlepsi okazali się:

- I miejsce ex aequo dr Emilia Jakubowska z Uniwersytetu w Białymstoku (Wychowanie obywatelskie w procesie edukacji wczesnoszkolnej, promotor: dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB) oraz dr Krzysztof Jamroży z Uniwersytetu Rzeszowskiego (Funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego w społeczeństwie obywatelskim na przykładzie województwa podkarpackiego,promotor: ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR).

- III miejsce dr Emilia Lewicka-Kalka z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (Osoby starsze jako współtwórcy polityki senioralnej. Pedagogiczna analiza funkcjonowania rad seniorów w Polsce, promotor: prof. dr hab. Adam A. Zych, promotor pomocniczy: dr hab. Aleksandra Błachnio, prof. UKW).

Trzecia edycja konkursu ma zostać ogłoszona pod koniec I kwartału 2023 roku.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego powstał w2017 roku z inicjatywy Wicepremiera Prof. Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. W 2022 roku świętował więc jubileusz 5-lecia istnienia, uczczony konferencją 5 lat NIW. Nowe szanse dla trzeciego sektora”. Serdecznie gratulujemy osiągnięcia.