Wirtualna studencka sesja naukowa w ramach CMQ 2021

Życie akademickie
2021-06-08

Wirtualna studencka sesja naukowa w ramach CMQ 2021

31 maja 2021 roku wirtualna studencka sesja posterowa rozpoczęła tegoroczną XIII Międzynarodową Konferencję Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości - CMQ 2021. Temat przewodni tej sesji brzmiał: "Współczesne wymiary ryzyka w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego".

Tegoroczna sesja studencka została zrealizowana w dwóch panelach - pierwszy obejmował sesję posterową a drugi sesję referatową.

Komitet Naukowy Konferencji CMQ2021, z 67 zgłoszonych posterów wybrał 62, które zamieszczone zostały na uczelnianej platformie moodle, z wolnym dostępem dla wszystkich zainteresowanych. Spośród zamieszczonych posterów Komisja Posterowa wybrała 9, a ich autorzy zostali zaproszeni do publicznej prezentacji swoich prac podczas sesji wirtualnej na platformie Zoom. Wszystkie postery zostały przygotowane w języku angielskim.

Z kolei spośród zgłoszonych 22 artykułów naukowych, Komitet Naukowy Konferencji zaprosił ośmiu autorów do wygłoszenia też swoich referatów.

Studencką sesję posterową otworzyły Koordynatorki wydarzenia: dr Zofia Gródek-Szostak i dr hab. Agata Niemczyk, prof. UEK.

Następnie głos zabrała Pani Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, dr hab. Karolina Klecha-Tylec, która wyraziła uznanie dla organizatorów konferencji i przywitała studentów, życząc im udanych obrad.

Pan Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK przywitał gości przybyłych na sesję i podziękował Pani Rektor za słowa wstępne skierowane do uczestników spotkania.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego CQM dr hab. Janusz Nesterak, prof. UEK w imieniu organizatorów konferencji podziękował studentom za ich bardzo aktywny udział w obecnym wydarzeniu naukowym. Podkreślił także istotny fakt udziału w sesji naukowej studentów ze wszystkich kolegiów naszej uczelni. Tym samym otworzył obrady sesji studenckiej, które stały się preludium do XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie CMQ2021.

Dr Zofia Gródek-Szostak wraz z Prof. UEK dr hab. Agata Niemczyk moderowały prezentacje posterów poszczególnych zespołów.

Prezentowane postery podejmowały problemy badawcze związane z zarządzaniem ryzykiem, zarówno z perspektywy przedsiębiorstwa, jak i samorządu:

 1. Who is your customer?
 2. Business environmental risk
 3. The risk of loss of financial liquidity of the company during a pandemic
 4. Risk in the banking services sector – analysis of the types and methods of measurement
 5. Financial-riskof-INDITEX-company-in-the-pandemic era
 6. Environmental risk (cybersecurity) in the world of Smart City in selected cities of the Lesser Poland Voivodeship
 7. The impact of COVID19 on the international tourism market
 8. The risk of conflicts between residents and visitors in Cracow before and during the Covid19 pandemic
 9. Risk of depopulation and its consequences for the territorial unit

W drugiej części sesji studenckiej XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej CMQ2021 prezentowane były referaty, będące wynikiem badań własnych autorów. Tematyka wystąpień odnosiła się do następujących obszarów badawczych:

 • Metod dyskryminacyjnych w ocenie ryzyka upadłości przedsiębiorstw branży usługowej w dobie pandemii Covid
 • Wieloaspektowości ryzyka w krakowskiej branży gastronomicznej
 • Bonu turystycznego jako formy interwencjonizmu państwowego w pobudzaniu turystyki krajowej w czasie pandemii Covid-19
 • Koncepcji smart city na przykładzie miasta Kraków oraz ryzyka z nią związanego
 • Ryzyka środowiskowego w wybranych destynacjach turystycznych a działania lokalnych władz (na przykładzie miejsc katastrof naturalnych)
 • Uwarunkowań rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w zapobieganiu zjawiska kongestii na przykładzie miasta Krakowa
 • Ryzyka a bezpieczeństwa energetycznego Wspólnoty Niepodległych Państw – sektor MŚP a rozwój OZE
 • Weryfikacji skuteczności modeli prognozowania upadłości

W toczącej się dyskusji uwagę zwracały przemyślane i dojrzałe wypowiedzi studentów, niejednokrotnie poparte własnymi doświadczeniami praktycznymi, co zdecydowanie podnosiło walor przygotowanych prezentacji.

Sesja zgromadziła ponad 90 uczestników: studentów, pracowników naukowych UEK, ale także przedstawicieli praktyki gospodarczej, otoczenia biznesu, pracowników naukowych krakowskich uczelni wyższych, a także przedstawicieli zagranicznych ośrodków badawczych. Uczestnicy sesji z uznaniem podkreślali wysoki poziom posterów oraz udzielanych przez studentów odpowiedzi, popartych znajomością literatury naukowej zagranicznej i krajowej oraz statystyki.

W podsumowaniu sesji, zarówno Dziekan Kolegium Nauk o Zarzadzaniu i Jakości dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK, jak i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji CMQ 2021 dr hab. Janusz Nesterak, prof. UEK zwrócili uwagę na aktualność tematyki podjętej przez studentów, jak również bardzo wysoki poziom prezentacji. Podkreślili również cenną dla naukowców widoczną pasję młodych ludzi w obszarach tematycznych podejmowanych w trakcie trwania konferencji.