Inauguracja 96. Roku Akademickiego

Wydarzenia
2020-10-02

Inauguracja 96. Roku Akademickiego

Szanowni Państwo, życzę nam wszystkim, aby rozpoczynający się 96. Nowy Rok Akademicki 2020/2021 przyniósł wiele radości, sukcesów i osiągnięcia zamierzonych celów. Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit. 96. rok akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie uważam za otwarty! – powiedział JM Rektor UEK.

W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, 2 października, odbyły się obchody inauguracji Nowego Roku Akademickiego 2020/2021. Zgodnie z tradycją, oficjalne rozpoczęcie uroczystości poprzedziła Msza św. w intencji całej Wspólnoty Akademickiej. Eucharystii, która odbyła się w kościele oo. Karmelitów Bosych, przewodniczył Jego Ekscelencja abp prof. Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski.

Tuż przed godziną 10.00 oficjalne uroczystości rozpoczął pochód Władz Uczelni do Hali Sportowo-Widowiskowej UEK, w którym uczestniczyli: Członkowie Rady Uczelni, Władze Rektorskie, Dziekani Kolegiów, Dyrektorzy Instytutów oraz przedstawiciele Studentów.

W uroczystościach głównych, z uwagi na pandemię, bezpośrednio mogli wziąć udział wyłącznie zaproszeni goście, wśród których znajdowali się samodzielni pracownicy naukowi – członkowie Senatu UEK, przedstawiciele studentów i absolwentów UEK, a także, m.in.: dr Anna Surówka-Pasek – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, dr Anna Budzanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Józef Leśniak – Wicewojewoda Małopolski, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Andrzej Kulig – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Piotr Goraja – Przewodniczącego Rady Powiatu w Krakowie, dr Jakub Kwaśny - Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, a także członkowie Rady Uczelni UEK na czele z Panem Przewodniczącym – mgr. Piotrem Ziętarą oraz abp prof. Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski. Ponadto w sali zgromadzeni byli Rektorzy Seniorzy UEK, ppłk Tomasz Bodziacki z Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego, rektorzy i prorektorzy wielu uczelni publicznych i niepublicznych, w tym: prof. Jacek Popiel – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jerzy Lis – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Sylwester Tabor – Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także prof. Andrzej Kaleta – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Maciej Żukowski – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, oraz wielu przedstawicieli władz zaprzyjaźnionych uczelni, instytucji publicznych, przedsiębiorstw i organizacji.

Po odśpiewaniu hymnu Gaude Mater Polonia przemówienie wygłosił JM Rektor, dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

– Z wielkim wzruszeniem zabieram głos jako 17-ty Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, inaugurując 96 rok akademicki naszej Alma Mater. Jestem jednak nie tylko wzruszony, ale i dumny. Jesteśmy bowiem uniwersytetem otwartym na potrzeby państwa, regionu i miasta. Na potrzeby gospodarki i organizacji pozarządowych. A wreszcie – co dla mnie szczególnie ważne – jesteśmy ambitną uczelnią gotową na zmiany w poczuciu moralnego zobowiązania wobec wielu pokoleń naszych Pracowników, Studentów i Absolwentów. To ich trud, pasja i osiągnięcia przez prawie sto lat budują siłę naszej Uczelni – rozpoczął przemówienie inauguracyjne JM Rektor.

– Inauguracja roku akademickiego to jedna z tych uroczystych okazji, żeby przypomnieć dewizę naszego założyciela Arnolda Bollanda: Rerum cognoscere causas et valorem – Poznawać przyczyny i wartości rzeczy. Wierni tej dewizie prowadzimy rzetelne badania, aby lepiej rozumieć i objaśniać świat oraz zachodzące w nim procesy gospodarcze. Robimy to, aby służyć wiedzą wszystkim, którzy chcą z niej korzystać w budowaniu dobrobytu naszego kraju, jego potencjału gospodarczego i jak najlepszego rozwoju naszej Ojczyzny –dodał JM Rektor, witając kolejno wszystkich przybyłych gości i podkreślając, że niezależnie od formy transmisji „wszyscy jesteśmy dziś razem”.

– Poprzedni rok akademicki był dla nas czasem wyjątkowym. Trwająca pandemia, która doświadcza nas od marca tego roku, bardzo mocno zmieniła sposób naszej pracy i – co szczególnie istotne – sposób prowadzenia zajęć. Udało się nam szybko przejść na system zdalnego nauczania, a stało się to możliwie dzięki wykonaniu ogromnej pracy naszych Pracowników, Wykładowców i Studentów. Jako Wspólnota dobrze zdaliśmy wiosenny pandemiczny egzamin. Dlatego bardzo proszę, abyśmy nadal traktowali te niewątpliwie trudne okoliczności jako szansę - jako możliwość wyjścia z utartych kolein, szybkiego wprowadzenia zmian, które przed pandemią wydawały się niemożliwe do przeprowadzenia, czy ustanowienia jak najwyższych standardów w pracy naukowej, dydaktycznej i administracyjnej. Przede wszystkim proszę jednak, żebyśmy – tym bardziej w czasach, które w dużej mierze stawiają na „zdalność” - troszczyli się o budowanie wspólnoty. Bo to w tej wspólnotowości akademickiej jest nasza siła – podkreślił JM Rektor.

– Rozpoczynamy nowy rok jako wspólnota Pracowników, Studentów i Doktorantów, która jest gotowa podejmować nowe wyzwania w imię realizacji śmiałych, ale realnych celów, które wypływają z dumy z przynależności do wspólnoty UEK. Sądzę, że czasy powolnego, ewolucyjnego rozwoju instytucji akademickich są za nami. Szansę na poprawę pozycji w kraju i Europie daje tylko dynamiczny skok – duża zmiana jakości badań, nauczania, komfortu pracy badawczej i studiowania, czy łączenia nauki z praktyką – zaznaczył Rektor.

Po przemówieniu JM Rektora dr Anna Surówka-Pasek - Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP odczytała list okolicznościowy nadesłany przez Prezydenta RP, a dr Anna Budzanowska odczytała list od Wojciecha Murdzka – Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Następnie Prorektor ds. Projektów i Współprac – dr hab. Piotr Buła, prof. UEK, odczytał list przesłany przez Prezesa Rady Ministrów - Mateusza Morawieckiego oraz poinformował uczestników uroczystości o innych listach gratulacyjnych, które wpłynęły z okazji inauguracji.

W trakcie uroczystości, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy odznaczona została za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, prof. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz.

Immatrykulację najlepszych zrekrutowanych studentów UEK, reprezentujących poszczególne Instytuty, poprowadziła Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, prof. Karolina Klecha-Tylec. Nowo przyjęci studenci złożyli uroczysty akt ślubowania, po czym nastąpiło pasowanie na studentów oraz odebranie przez nich symbolicznych piór. Podczas uroczystości wręczone zostały także dyplomy dla najlepszych absolwentów Uniwersytetu w roku akademickim 2018/2019.

Przemówienie podczas inauguracji wygłosił także Krzysztof Kula, Przewodniczący Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

– Ostatnie lata są dla naszej uczelni czasem pełnym wyzwań. Zmiany ustawowe spowodowały konieczność wprowadzenia nowej struktury Uczelni i powołania nowych organów, kampania rektorska pozwoliła na nowo spojrzeć na potencjał naszego Uniwersytetu, a czas epidemii wymusił konieczność szybkiego dostosowania się do nowej rzeczywistości. Szczególnie ten ostatni aspekt uwarunkował okoliczności w jakich teraz, podczas tej podniosłej uroczystości, się znajdujemy. Mimo tego stanu rzeczy, wierzę, że my, studenci, jesteśmy gotowi rozpocząć ten nowy rok akademicki - 2020/2021 z pełnym zaangażowaniem do wykonania swoich zadań. Zdaję sobie sprawę, że zaistniała sytuacja wymaga od całej naszej społeczności akademickiej jeszcze większego niż zwykle poczucia odpowiedzialności, ambicji, a także optymizmu i wzajemnego zrozumienia – o co serdecznie proszę wszystkich studentów – podkreślił w przemówieniu Przewodniczący Parlamentu Studenckiego UEK.

Przewodniczący PSUEK zwrócił się bezpośrednio także do studentów pierwszego roku:

– Wiktor Hugo mówił, że „Nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia.” Słowa te wydają się być aktualne zwłaszcza dzisiaj w czasach niepewności, zmian oraz wyzwań . Jestem przekonany, że nikt z nas tu obecnych nie myślał w ostatnim czasie o swojej przyszłości tak intensywnie, jak studenci pierwszego roku, których w sposób szczególny witam w naszej Uczelni. Zdaję sobie sprawę, że przeszliście wyjątkowo trudny egzamin dojrzałości, kiedy to wskutek epidemii, musieliście także podchodzić do egzaminu maturalnego w bardziej stresujących, niepewnych warunkach, poprzedzonych jeszcze większą niż zwykle indywidualną nauką opartą na własnej motywacji. Od dziś będziecie studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nazwa ta bardzo akcentuje miejsce, do którego większość z Was przyjechała z różnych zakątków Polski. Witam więc Was w mieście, będącym świadkiem wielu zmian, w którym niczym w soczewce skupiona jest zarówno tradycja, jak i nowoczesność(…) Mam nadzieję, że to połączenie tradycji i nowoczesności nie tylko zauważycie, ale także docenicie i wykorzystacie. Ujrzycie je również na naszej Uczelni: w postaci budynków – zabytkowego Pałacu Lubomirskich - zwanego Budynkiem Głównym Biblioteki, zbudowanej w poprzednim systemie; nowoczesnych pawilonach F S i G - ale także w potencjale niematerialnym naszego Uniwersytetu, gdzie liczne akademickie zwyczaje przeplatają się coraz bardziej z nowoczesnymi formami kształcenia – mówił.

Większość z Was urodziła się po roku dwutysięcznym, który stanowi pewien moment przełomowy dla wszystkich nas. Natomiast za 4 lata, gdy większość z Was pewnie będzie już na ostatnim roku studiów, będziecie uczestniczyć w inauguracji 100. Roku akademickiego, co będzie nowym etapem w historii naszego Uniwersytetu. W związku
z tym pragnę już dzisiaj życzyć Wam, ale też nam wszystkim, byście czas studiów spędzili na łączeniu tradycji z nowoczesnością, i pomogli wejść naszej Uczelni w ten nowy okres. Pamiętajcie! „Nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia.”
– podsumował Krzysztof Kula.

Podczas uroczystości wręczone zostały również statuetki okolicznościowe oraz dyplomy z okazji 50-lecia pracy na Uczelni trzem profesorom. Otrzymali je: prof. dr hab. Józef Pociecha, prof. dr hab. Stanisław Owsiak oraz prof. dr hab. Tadeusz Grabiński. Czcigodnym Jubilatom, w imieniu Władz Rektorskich oraz całej Społeczności Akademickiej UEK, życzenia złożył prof. dr hab. Paweł Lula – Prorektor ds. Nauki.

Następnie wykład inauguracyjny pt. „Wiarygodność polityki antykryzysowej” wygłosił prof. dr hab. Jan Czekaj.

 

Listy gratulacyjne:

Popularne artykuły

Aktualności 4 miesiące temu

95 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

95 lat temu – w 1925 roku powstało Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – jedna z pierwszych tego typu szkół w niepodległej Polsce, fundament dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dziś z dumą i wielką radością świętujemy niemal wiek istnienia naszej Alma Mater.

Aktualności 10 miesięcy temu

Prof. Jerzy Hausner doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej

Miło nam poinformować, że prof Jerzy Hausner odebrał doktorat honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego tytułu odbyła się 27 listopada.

Aktualności 5 miesięcy temu

100-lecie urodzin Jana Pawła II

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego, uważany za jeden z największych autorytetów XX wieku. Dziś, w setną rocznicę jego urodzin, chcemy krótko przypomnieć jego wizytę w naszej Uczelni, ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Aktualności 7 miesięcy temu

Zarządzenie JM Rektora UEK z dnia 11 marca 2020

w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności UEK.

Aktualności 22 dni temu

Nowi dyrektorzy Instytutów

Dziś, 28 września 2020 r., z rąk JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – dr. hab. Stanisława Mazura, prof. UEK, powołania otrzymali nowi dyrektorzy instytutów funkcjonujących w naszej Uczelni:

Aktualności 11 miesięcy temu

Zwycięstwo chóru Dominanta

W dniu 9.11.2019 chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wziął udział w XV Międzynarodowym Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna”. Był to pierwszy konkurs, w którym chórzyści mogli się zaprezentować w tym roku akademickim i zakończył się on ogromnym sukcesem.

Aktualności 2 dni temu

Solidarni z Białorusią

Drodzy Studenci, obywatele Białorusi, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią” wesprze stypendiami studentów polskich uczelni. W programie „Solidarni ze studentami” przyznane zostaną stypendia obywatelom Białorusi, którzy rozpoczną studia lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim na polskich uczelniach.

Aktualności 6 dni temu

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Mamy zaszczyt poinformować, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, z dniem 28 września 2020 r., uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Wydarzenia 4 miesiące temu

Debata kandydatów na Rektora UEK w kadencji 2020-2024

We wtorek, 16 czerwca, o godz. 10.00, na platformie YouTube odbędzie się transmitowana na żywo debata kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2020-2024.

Aktualności 5 miesięcy temu

Międzynarodowy kurs szkoleniowy online

Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie szkoleniowym o charakterze międzynarodowym pt. „Prawne i ekonomiczne aspekty sztucznej inteligencji w nowym tysiącleciu”.

Najnowsze doniesienia naukowe

Doniesienia naukowe 7 dni temu

UEK wśród strategicznych infrastruktur badawczych w Polsce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) opublikowało Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, zawierającą wykaz krajowych i międzynarodowych projektów uznanych ze względu na potencjał badawczy. Spośród 146 nadesłanych do Ministerstwa wniosków wybrano 70 najlepszych infrastruktur. Wśród nich znalazł się także Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Doniesienia naukowe miesiąc temu

UEK koordynatorem międzynarodowego projektu

Projekt „Teaching Digital Entrepreneurship” złożony przez międzynarodowe konsorcjum otrzymał finansowanie w ramach programu Erasmus+ partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego. Głównym celem projektu jest umożliwienie rozwoju oferty dydaktycznej nauczania przedsiębiorczości w epoce cyfrowej.

Doniesienia naukowe 3 miesiące temu

Czy społeczność lokalna może determinować podejmowanie racjonalniejszych decyzji inwestycyjnych władz gminy?

Procesy partycypacji społecznej w samorządach lokalnych nabierają obecnie coraz większego znaczenia, również w aspekcie działań inwestycyjnych. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy zaangażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji wpływa na wzrost efektywności wydatkowanych przez gminy środków inwestycyjnych?

Doniesienia naukowe 4 miesiące temu

Badania nad czwartą rewolucją przemysłową

Projekt REV4.0 czyli „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” jest przedsięwzięciem badawczym realizowanym już od półtora roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.