Godło Polski

Uwarunkowania kulturowe a sprawozdawczość finansowa spółek publicznych

Doniesienia naukowe
2022-10-11

Uwarunkowania kulturowe a sprawozdawczość finansowa spółek publicznych

We wrześniu br. nakładem Wydawnictwa Routledge ukazała się monografia dr Katarzyny Mokrzyckiej-Kogut pt. „The Financial Reporting Quality of Public Companies: The Cultural Dimension”.

Od wielu lat badane są czynniki determinujące tworzenie zasad rachunkowości w różnych krajach. Uwarunkowania kulturowe zostały zidentyfikowane jako jedna z przyczyn różnic narodowych. Kwestia ta jest szczególnie ważna, gdy podejmowane są wysiłki na rzecz harmonizacji i standaryzacji zasad rachunkowości w celu stworzenia jednolitego, ogólnoświatowego systemu.

Niniejsza monografia bada wpływ uwarunkowań kulturowych na jakość sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Omawia główne trendy w teorii kapitału i zysków w gospodarce. Publikacja koncentruje się na związku między analizowanymi wymiarami kulturowymi, takimi jak: dystans władzy, indywidualizm/ kolektywizm, męskość/kobiecość, silna niepewność/słaba niepewność, orientacja krótko-/długoterminowa, pobłażliwość/powściągliwość oraz cechami jakościowymi wyniku finansowego: trwałości, wartości predykcyjnej, korektach memoriałowych i wygładzaniu zysków.

Monografia identyfikuje determinanty - uwarunkowania kulturowe, które mają statystycznie istotny wpływ na różne atrybuty jakości wyników finansowych spółek publicznych. Zawiera ona aktualną, dogłębną charakterystykę sprawozdań finansowych spółek publicznych w poszczególnych krajach i sektorach.

Publikacja skierowana jest do badaczy i studentów zainteresowanych funkcjonowaniem rynków kapitałowych i jakością sprawozdawczości finansowej oraz tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu finansów behawioralnych, a także inwestorów na rynkach kapitałowych.

Okładka monografii „The Financial Reporting Quality of Public Companies: The Cultural Dimension”

O autorze

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego

Redakcja Uniwersytetu Ekonomicznego